คนจำนวนมากต่างยึดมั่นทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ บ้างทำเพื่อไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมายไว้ บ้างก็เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นด้วยการทำงานเก็บเงินหาเลี้ยงครอบครัว ผ่อนบ้าน ผ่อนรถบ้างก็ทุ่มเททำงานหนักเพื่ออนาคตของลูก และด้วยเหตุผลอื่น ๆ อีกนานัปการ จนคนจำนวนมากได้ละเลยและหลงลืมในการให้ความสำคัญกับ ldquo;ครอบครัวrdquo; การขาดสมดุลในการให้น้ำหนักความสำคัญระหว่างงานกับครอบครัวได้กลายเป็นปัจจัยที่บ่อนทำลายความสุขของสมาชิกในครอบครัวอย่างยิ่ง
เมื่อเอ่ยถึง ldquo;การบริหารเวลาrdquo; พ่อแม่จำนวนมากมักมองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ หรือนักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงที่มีงานและพนักงานอยู่ภายใต้การดูแลเป็นจำนวนมากซึ่งมีงานรัดตัวจำเป็นต้องบริหารเวลาที่มีอยู่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารเวลาจึงไม่น่าที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กตัวเล็ก ๆ ที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือเรียนหนังสือและมีเวลาว่างอย่างเหลือเฟือในแต่ละวัน และอาจเป็นการสร้างความตึงเครียดให้กับเด็กมากเกินไปอย่างที่ควรจะเป็น
หน้าที่สำคัญของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคนที่เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ดังที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แม้ว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจริยธรรมในสถานศึกษา แต่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
....เมืองน่าอยู่......คือ เมืองที่มีความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตในทางธุรกิจ ความสะดวกสบายในด้านขนส่งมวลชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง
จตุคามรามเทพเป็นวัตถุมงคลที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เห็นได้จากปริมาณการผลิตจตุคามออกมามากกว่า 800 รุ่นในระยะเวลาอันสั้น งบประมาณโฆษณาที่แซงหน้าผลิตภัณฑ์ทุกประเภท ความเฟื่องฟูของแผงเช่าจตุคามและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจตลับสเตนเลส หนังสือและวีซีดีจตุคาม เป็นต้น จนมีการประเมินว่า ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจถึง 4 หมื่นล้านบาท
ในระหว่างที่ผมทำงานวิชาการที่ฮาวาร์ด ผมได้เข้าไปฟังบรรยายวิชา ศิลปะการสื่อสาร (The Arts of Communication) สอนโดย ดร.ทิโมธี แมคคาร์ธี (Timothy Patrick McCarthy, Ph.D.,) เป็นวิชาที่มุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดปาฐกถา (speech) ในวาระต่าง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นผู้มีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์
มาตรการหนึ่งในแก้ปัญหาการขาดเสถียรภาพของค่าเงินบาท ซึ่งมีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน คือ มาตรการกันสำรองเงินลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 30
บ่อยครั้งที่ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรมักเกิดขึ้นจาก ldquo;การสนทนาrdquo; ที่ไม่ลงรอยระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้บริหารกับพนักงาน หรือในระดับพนักงานด้วยกัน โดยปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง และต่อภาพรวมขององค์กรในแง่ของความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ข้อเขียนเรื่องที่ผ่านมา ผมได้กล่าวถึง บรรยากาศของการสร้างผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยทั้งครูและศิษย์ต่างได้รับแรงกระตุ้นให้แข่งขันความเก่งด้วยงานวิจัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางวิชาการ มีผลงานรับรองคุณภาพจำนวนไม่น้อย เห็นได้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลโนเบล 75 รางวัล รางวัลพูลิตเซอร์ 15 รางวัล รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 จากThe Academic Ranking of World Universities โดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวถง (Shanghai Jiao Tong University)ซึ่งเป็นการจัดอันดับคะแนนตามเกณฑ์ ประกอบด้วย 4 เกณฑ์คือ คุณภาพการศึกษา คุณภาพของคณะ ผลงานวิจัย และขนาดของสถาบั
การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมว่าจะรับ หรือ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมเห็นว่าก่อนการลงประชามติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการนำประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป ประชาชนไม่ควรตัดสินใจลงประชามติโดยให้ความรู้สึกหรือกระแสพาไป แต่ควรมีโอกาสพิจารณาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบด้วยตนเองก่อน