บรรยายเรื่อง ?การพัฒนาคน พัฒนาจิต ทำงานแบบจิตอาสา?

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ldquo;การพัฒนาคน พัฒนาจิต ทำงานแบบจิตอาสาrdquo; ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ (24 ก.ค.2550)