ภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน จนมีความตื่นตัวของรัฐบาลและประชาชนในหลายประเทศที่พยายามป้องกันและแก้ไขปัญหานี้

แท้ที่จริงแล้ว คำเตือนเรื่องวิกฤตโลกร้อนมีมานานแล้ว แต่ประเทศต่าง ๆ กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ไม่เพียงเท่านั้น ความร่วมมือในระดับโลกเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกกลับประสบความล้มเหลว เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่ร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก* picture from : http://gmwebsite.com/System_images/PicturePath_WebContent/Picture-060117165505794.jpg

* ที่มาของภาพ http://thummada.com/php_upload2/love2.jpg* ที่มาของภาพ http://www.thaimtb.com/webboard/132/66355-66.jpg

มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชนบทให้แก่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน7,800เล่มเพื่อนำไปให้บริการส่งเสริมการอ่านตามห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศต่อไป

มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้มอบเงินและหนังสือมูลค่า114,538บาทเข้าโครงการISee Uมติชน30ปี โดยมีคุณบุญเลิศช้างใหญ่บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชนเป็นผู้รับมอบณอาคารมติชน