ในยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากกว่าในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และการใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
แม้ว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จะถอนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.......ออกจากวาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากสภาฯ จะทำให้เกิดการยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนฯ และภาษีบำรุงท้องที่ ขณะที่จะมีการหันมาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน
ldquo;ภาวะผู้นำมิใช่บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ เพราะนั่นเป็นเพียงการมีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด อีกทั้งมิใช่ ldquo;ความสามารถในการสร้างมิตรและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นrdquo; เพราะนั่นเป็นเพียงความสามารถในการยกยอคน แท้จริงแล้ว ภาวะผู้นำคือความสามารถที่จะยกระดับวิสัยทัศน์ให้สูงขึ้น การยกระดับความสามารถ ให้สูงกว่ามาตรฐาน และการสร้างบุคลิกภาพให้เหนือขอบเขตความจำกัดตามธรรมชาติ