แม้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลก แต่สิ่งที่ยังเป็นความท้าทายอยู่เสมอคือ การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นในการรับนักศึกษา โดยเฉพาะการดึงดูดนักศึกษาที่มีสติปัญญาดี มีแรงบันดาลใจ เข้ามาเรียน เนื่องจากคนเหล่านั้นจะเป็นเสมือน ldquo;วัตถุดิบrdquo; ที่มีคุณภาพ และกลายเป็น ldquo;ผลผลิตrdquo; ที่มีคุณภาพ อันส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่สามารถดึงคนเหล่านั้นเข้าไปเรียนได้ต่อไป
* นำมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550