ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส12 สิงหา มหาราชินีณสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่บัญญัติให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี ดังนั้น นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนต้องเรียนต้องเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถิติการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในระดับประถมและมัธยมต้นในภาพรวม ปีการศึกษา 2543-2548 ของประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี พบว่า ผู้เรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร่างพระราชบัญญัติแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.hellip; ได้รับความคาดหวังว่า จะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการแปรรูปฯ เพราะมีการกำหนดกติกาที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหลังการแปรรูปฯ กฎหมายนี้ยังกำหนดให้จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบจากการแปรรูปฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดจนระบุถึงกระบวนการกระจายหุ้น เพื่อทำให้กระบวนการแปรรูปฯ มีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น
ข้อเสนอประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คือการลบชื่อลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 20,000 บาท ออกจากบัญชีดำของเครดิตบูโร เพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมเหล่านี้สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้เพราะติดบัญชีดำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 50 เครือข่ายนักวิชาการทั่วประเทศ ประกาศแถลงการณ์ ldquo;ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับทำลายการปฏิรูปการเมืองrdquo; โดยให้เหตุผลว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจเผด็จการหลังรัฐประหาร จะทำให้สังคมไทยหันกลับไปสู่การเมืองยุคเก่า และทำให้การปฏิรูปการเมืองโดยผ่านกระบวนการร่วมกันของสังคมไทยต้องยุติลงอย่างสิ้นเชิง จึงเรียกร้องให้นำเอารัฐธรรมนูญ ปี 2540 กลับมาใช้ใหม่ และให้มีการเลือกตั้งหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน 60 วัน จากนั้นให้รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งจัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการเลือกตั้ง ส.ส.ร.
การบังคับใช้สิทธิในการผลิตหรือนำเข้ายาที่ติดสิทธิบัตร (Compulsory license หรือ CL) ของไทยในยาต่อต้านไวรัสเอดส์ (เอฟฟาไวเรนซ์และคาเลตตรา) และยาป้องกันความรุนแรงของโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจ (พลาวิกซ์) ต่อบริษัทผลิตยาของสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดข้อโต้แย้ง ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ในขณะนี้
มาริโอ คูโอโม อดีตนักการเมืองพรรคดีโมแครตของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงพ่อของเขาอย่างน่าประทับใจ เมื่อปี ค.ศ. 1984 ว่า ldquo;ผมเฝ้าดูชายร่างเล็กผู้ที่มือทั้งสองหยาบกระด้างทำงาน 15-16 ชั่วโมงต่อวัน ครั้งหนึ่งผมเห็นเลือดไหลออกมาจากส้นเท้าของเขา เขาคือผู้ชายซึ่งเดินทางมาที่นี่อย่างโดดเดี่ยว ไร้การศึกษา ไม่สามารถพูดภาษาของคนที่นี่ได้ ชายคนนี้สอนผมทุกสิ่งที่ผมต้องการรู้เกี่ยวกับความศรัทธาและการทำงานหนักด้วยคำพูดโน้มน้าวใจที่แสนจะธรรมดาจากตัวอย่างชีวิตของเขาrdquo;
อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกต่าง ๆ ที่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยแรงกระตุ้นทางกายภาพและความรู้สึกนึกคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ๆ นั้น นักจิตวิทยาได้แบ่งอารมณ์พื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ออกเป็น 8 อารมณ์หลัก ๆ อันได้แก่ อารมณ์สนุกชื่นชม (Joy) อารมณ์พึงพอใจ (Acceptance) อารมณ์กลัว (Fear) อารมณ์ตกใจ แปลกใจ (Surprise) อารมณ์เศร้า (Sadness) อารมณ์รังเกียจ (Disgust) อารมณ์โกรธ (Anger) อารมณ์คาดหวัง (Anticipation)

ขณะที่กำลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่นั้น ผมมีข้อเสนอหนึ่งที่อยากให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทำควบคู่กันไปด้วยคือ การจัดทำ ldquo;หนังสือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในแต่ละหมวด แต่ละมาตราrdquo;
ผู้อ่านเกือบทุกคนคงจำได้ถึงวิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อ 10 ปีก่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจากระบบตะกร้าเงินเป็นระบบลอยตัว ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงของค่าเงินบาทในระยะสั้น แม้ว่าความจริงแล้วเหตุการณ์นี้เป็นเพียง ldquo;ปลายน้ำrdquo; ของ ldquo;ต้นน้ำrdquo; อันเป็นรากเหง้าของวิกฤติการณ์