การทำงาน คือ การบูรณาการชีวิตเข้าหากัน ระหว่าง สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราพูด และสิ่งที่เราทำ  ทั้งสี่สิ่งนี้ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เราจึงสัมผัสมิติความสำเร็จที่ได้ใช้ศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในชีวิตออกมา

ภายหลังการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และการประกาศวันเลือกตั้งอย่างชัดเจน ประเด็นเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ ภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร

* ภาพจาก http://images.hunsa.com/Music/news_012006/catman_11012006_01.jpg - มรดก-1
ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มีผู้เสนอให้ระบุการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อลดความเลื่อมล้ำของคนสังคม แต่ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 กลับไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีดังกล่าว
กรอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ว่าด้วยสถาบันทางการเมืองที่ยังไม่เป็นข้อยุติในหลายส่วน ทั้งเรื่องการให้มีหรือไม่มี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เกณฑ์สัดส่วน ส.ส.ต่อประชากร และการกำหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตที่มาจากเขตพื้นที่ใหญ่ มีจำนวน 3 คนต่อเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนได้ 3 เสียง หรือระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่กำหนดให้มี ส.ส.แบบเขตเดียวเบอร์เดียว เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งตัวแทนที่สะท้อนเสียงประชาชนมากที่สุด
อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาวิกฤตผู้สูงอายุ จากการศึกษาของธนาคารพัฒนาแห่งเอเซียได้ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.3 ในปี 2543เป็นร้อยละ 18 ในปี 2563 ส่งผลให้สัดส่วนประชากรในวัยทำงานต่อจำนวนผู้สูงอายุจะลดลงจาก 6 คนต่อคนชรา 1 คน เป็น 3 คนต่อ 1 คนในอีกไม่เกิน 13 ปี (2563) และอีกประมาณ 33 ปี (2583) สัดส่วนจะลดลงเป็น 2 คน ต่อ 1 คน ซึ่งสรุปได้ว่าโครงสร้างประชากรของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ ldquo;สังคมผู้สูงอายุrdquo;
ความกล้า คือการต่อสู้ความกลัว เป็นการเอาชนะความกลัว แต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกกลัว " Courage is the resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear."

Mark Twain นักเขียนชาวอเมริกันได้กล่าวไว้

ข้อความนี้เป็นความจริงที่ผู้ทำหน้าที่ ldquo;นำrdquo; ผู้อื่น สมควรเรียนรู้
ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินจะเยียวยา

หลังจากเกิดความผิดพลาดจากการตัดสินใจในการปิดฝ่ายพลังงานนิวเคลียร์ของจีอี และตัดสินใจว่าจะไม่มีการพัฒนาโรงงานนิวเคลียร์ของจีอีอีกต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของนานาชาติ โดยเฉพาะชาวอเมริกาที่ไม่ต้องการให้มีการทดลองพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ
มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง ไม่มีใครเหมือนใคร ในการทำงานกับมนุษย์ ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องที่ ๆ ไม่ดี หากเรามองในเชิงบวก การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความแตกต่าง จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการและปฎิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข