* ภาพจาก http://images.hunsa.com/Music/news_012006/catman_11012006_01.jpg - มรดก-1
ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มีผู้เสนอให้ระบุการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อลดความเลื่อมล้ำของคนสังคม แต่ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 กลับไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีดังกล่าว
กรอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ว่าด้วยสถาบันทางการเมืองที่ยังไม่เป็นข้อยุติในหลายส่วน ทั้งเรื่องการให้มีหรือไม่มี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เกณฑ์สัดส่วน ส.ส.ต่อประชากร และการกำหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตที่มาจากเขตพื้นที่ใหญ่ มีจำนวน 3 คนต่อเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนได้ 3 เสียง หรือระบบเลือกตั้งแบบเดิมที่กำหนดให้มี ส.ส.แบบเขตเดียวเบอร์เดียว เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งตัวแทนที่สะท้อนเสียงประชาชนมากที่สุด
อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาวิกฤตผู้สูงอายุ จากการศึกษาของธนาคารพัฒนาแห่งเอเซียได้ชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.3 ในปี 2543เป็นร้อยละ 18 ในปี 2563 ส่งผลให้สัดส่วนประชากรในวัยทำงานต่อจำนวนผู้สูงอายุจะลดลงจาก 6 คนต่อคนชรา 1 คน เป็น 3 คนต่อ 1 คนในอีกไม่เกิน 13 ปี (2563) และอีกประมาณ 33 ปี (2583) สัดส่วนจะลดลงเป็น 2 คน ต่อ 1 คน ซึ่งสรุปได้ว่าโครงสร้างประชากรของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ ldquo;สังคมผู้สูงอายุrdquo;
ความกล้า คือการต่อสู้ความกลัว เป็นการเอาชนะความกลัว แต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกกลัว " Courage is the resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear."

Mark Twain นักเขียนชาวอเมริกันได้กล่าวไว้

ข้อความนี้เป็นความจริงที่ผู้ทำหน้าที่ ldquo;นำrdquo; ผู้อื่น สมควรเรียนรู้
ทุกวันนี้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันและโทรทัศน์ส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ การติดการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบ่งบอกถึงความเสื่อมทางคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม และปัญหาดังกล่าวปรากฏมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติด้วย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนอันตราย ที่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรเร่งให้ความสนใจแก้ไขปัญหานี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยด่วน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินจะเยียวยา

หลังจากเกิดความผิดพลาดจากการตัดสินใจในการปิดฝ่ายพลังงานนิวเคลียร์ของจีอี และตัดสินใจว่าจะไม่มีการพัฒนาโรงงานนิวเคลียร์ของจีอีอีกต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของนานาชาติ โดยเฉพาะชาวอเมริกาที่ไม่ต้องการให้มีการทดลองพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ
มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง ไม่มีใครเหมือนใคร ในการทำงานกับมนุษย์ ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องที่ ๆ ไม่ดี หากเรามองในเชิงบวก การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความแตกต่าง จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการและปฎิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง เนื่องจากการบริโภคภาคประชาชนและการลงทุนชะลอตัวลง รัฐบาลจึงต้องแสวงหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเพื่อแก้ไขปัญหา มาตรการหนึ่งที่มีการกล่าวถึง คือ โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล หรือ ldquo;อีโคคาร์rdquo; ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อว่า เป็นโครงการที่สามารถดึงการลงทุนเข้ามาได้ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่ง
The first referendum vote in the Thai political history will take place shortly amidst the social equivocation as to whether to accept or reject the draft. Before voting in the referendum, which in my view is a highly important channel to usher the country back into normalcy, the public should refrain from letting themselves be influenced by feelings or prevailing trends. Rather, they should have enough opportunity to carefully consider the substance of the draft constitution by themselves.
อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

ประการหนึ่งคือ การวินิจฉัยเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาว่า มีข้อความใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำร่างกฎหมายนั้นขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาล