วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดงาน ldquo;ผู้ประกอบการประสานอาชีวะ : พลังขับเคลื่อนกำลังคนของประเทศrdquo; ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงมากกว่าเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดี เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมได้สนับสนุน ที่ผ่านมาผมเคยได้นำเสนอวิสัยทัศน์การจัดการอาชีวศึกษาผ่านบทความลงในนิตยสารต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่าการอาชีวศึกษาเป็นระบบพัฒนากำลังคน และองค์ความรู้ในสายอาชีพที่สำคัญ ซึ่งมีส่วนในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผมได้เสนอว่า การอาชีวศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้
มุ่งผลิตกำลังคนและองค์ความรู้ ตามจุดแกร่งของไทย เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการผลิต และการบริการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ เช่น ด้านเกษตรแปรรูป ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการพัฒนาและผลิตยาสมุนไพร เทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การอาชีวศึกษาต้องพัฒนาให้เป็นผู้นำด้านความก้าวหน้าในการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ แนวทางที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และสถาบันวิชาการอื่นในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้สร้างคน และองค์ความรู้ของการอาชีวศึกษาให้พร้อมรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง
เชื่อมต่อการอาชีวศึกษากับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สถาบันอาชีวศึกษาต้องผลิตคนให้มีความสามารถในพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนที่สถาบันฯ ตั้งอยู่ เช่น การมีส่วนพัฒนาและประยุกต์สร้างเครื่องจักรกลทางการเกษตร นำเอาความรู้เชิงเทคนิคและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตรอื่น ๆ อันมีส่วนเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญานั้น ๆ ฯลฯ รวมถึงการดึงเอาภูมิปัญญาชุมชนที่ไม่ได้รับการพัฒนาหรือเกือบจะสูญหายไปมาต่อยอดและสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นทุนทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน และได้มีส่วนรักษาและใช้ภูมิปัญญาเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้
พัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศ ควรมีการแบ่งความรับผิดชอบที่จะมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน และองค์ความรู้อย่างเจาะจงและพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในสาขาที่สอดคล้องตามศักยภาพของท้องถิ่นที่สถาบันฯ ตั้งอยู่ การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นกระจายความรับผิดชอบให้แก่การอาชีวศึกษาให้มีส่วนพัฒนาจุดแกร่งของพื้นที่นั้นอย่างเชี่ยวชาญเจาะจงและ ครบวงจร และเป็นการทุ่มทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของการอาชีวศึกษา เพื่อทำสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของประเทศในการสนับสนุนการผลิตกำลังคนและองค์ความรู้ ซึ่งจะมีส่วนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการสร้างงาน และจ้างแรงงานในระดับการอาชีวศึกษามากขึ้นในท้องถิ่นนั้นด้วย

วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษาข้างต้นนี้ เป็นการนำเสนอเป้าหมายที่อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้สายอาชีพ ให้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ในระยะยาว

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-11-01