การคิดเชิงมโนทัศน์

การคิดเชิงมโนทัศน์
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
การคิดเชิงมโนทัศน์หนึ่งในหนังสือชุดผู้ชนะ10คิดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางความคิด10มิติเพื่อให้สามารถ"คิดเป็น"มองทะลุทุกสถานการณ์ชนะทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตได้
การคิดเชิงมโนทัศน์คือความสามารถในการประสานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างไม่ขัดแย้งแล้วนำมาสร้างเป็นความคิดรวบยอดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นช่วยให้เราสร้างเลนส์ในการมองโลกในเรื่องต่างๆได้อย่างคมชัดเพราะเรามีความคิดและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างคมชัดฝึกฝนการคิดเชิงมโนทัศน์เพื่อไม่ให้ยึดติดกับกรอบมโนทัศน์เดิมที่จำกัดด้วยประสบการณ์และการรับรู้ของเราซึ่งอาจทำให้เราแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอย่างผิดพลาดได้ ประเภท หนังสือ
ขนาด: พิเศษ/ -- หน้า / ISBN: 974-489-448-2
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0