รู้ทัน ?โฟนอิน?

กระแสการ lsquo;โฟนอินrsquo; ของอดีตนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นยุทธศาสตร์การตรึงมวลชนที่เห็นผลชัดเจนอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการใช้ lsquo;วีดิโอลิงก์rsquo; ที่ถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงมาถึงกลุ่มผู้ชุมนุมในเวลาเดียวกัน ยิ่งตอกย้ำภาพการเป็นคนที่ใกล้ชิดประชาชนของ พ.ต.ท.ทักษิณมากยิ่งขึ้น

พัฒนาการของกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเริ่มเข้มแข็ง เกิดความต่อเนื่อง และรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น อาจเป็นเพราะได้ผ่านการเรียนรู้จากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาแล้ว ทำให้การชุมนุมดำเนินไปอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยมีข้อสังเกตที่สำคัญและข้อเสนอแนะ ดังนี้

เป้าหมายการชุมนุม : ปิดเกมรัฐบาลให้เร็วที่สุด เนื่องจากการชุมนุมทุกแห่งทั่วโลกนี้ ล้วนต้องมีทุนสนับสนุนการชุมนุมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารจัดการ สาธารณูปโภคต่าง ๆ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ แม้ว่าผู้ชุมนุมจะมาด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์อย่างเดียวกันก็ตาม ค่าใช้ต่างพื้นฐานก็ยังคงต้องมีอยู่ ยิ่งชุมนุมยืดเยื้อมากเท่าไร ยิ่งต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเป็นเงาตามตัว ประกอบกับสภาพวิกฤตเศรษฐกิจและอากาศที่ร้อนอบอ้าว จะยิ่งกระตุ้นให้แกนนำกลุ่มเสื้อแดงต้องการปิดเกมด้วยการล้มรัฐบาลให้เร็วที่สุด

ผลกระทบต่อสังคม : ยิ่งยืดเยื้อ ยิ่งรุนแรง แม้ว่ารัฐบาลและทุกภาคส่วนมีความพยายามให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม แต่กลับจะยิ่งก่อให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย อันจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อสู้เพื่อเอาชนะกันในที่สุด แม้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจะออกตัวว่า จะชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธและเคารพกฎหมายบ้านเมือง แต่หากต่างฝ่ายต่างยังยึดเป้าหมายและผลประโยชน์โดยมองจากฝ่ายตนเป็นหลัก จนไม่สามารถประนีประนอมยอมความกันแล้ว ส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบันจึงล่อแหลมอย่างยิ่งที่จะใช้ความรุนแรงเป็นวิธีในการแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่ใช่วิถีแห่งประชาธิปไตย


** นำมาจากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ตีพิมพ์เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ.2552ทางออกของสังคม : มีส่วนร่วมทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์ การปฏิรูปการเมืองไม่ควรเป็นกระบวนการภายในสภาหรือเป็นหน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่ควรเป็นภารกิจสำคัญของคนไทยทั้งชาติในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยใจเป็นกลาง รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไม่ละเมิดกฎหมาย ให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน และยังสามารถเรียนรู้เพื่อใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อฟ้องร้องหรือถอดถอนผู้กระทำผิดทางการเมือง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดทางการเมืองของคนไทย ไปพร้อมกับพัฒนาการประชาธิปไตยในโลกนี้ด้วย

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องคนไทยจะไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเพื่อแลกกับความชอบธรรมทางการเมืองเหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไป ขอให้เราใช้สติปัญญา ศักยภาพ คุณธรรม และขันติ เพื่อร่วมต่อสู้ในวิถีทางแห่งประชาธิปไตยด้วยกันครับ

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2009-04-07