ข้อเสนอเพื่อปลดล็อกการเมืองไทย

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ พ.ศ. 2550 ในรายการ แกะรอยรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดโดย ทีวีรัฐสภา สิ่งที่ผมนำเสนอในรายการนี้ ได้เคยตีพิมพ์เป็นบทความหลายเดือนก่อน และถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ ldquo;ปลดล็อกการเมืองไทย: ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่rdquo; หลายประการ อาทิ

ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยภาพรวมจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 นี้ นับว่าดีขึ้นกว่าเดิม คือ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรง (direct democracy) ในการสรรหาตัวแทนของตนแต่หากให้เกิดขึ้นจริง ผมคิดว่าประชาชนต้องมีส่วนกำกับบุคคลที่ได้เข้าไปทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นช่องทางส่งเสียงสะท้อนทางคุณธรรมจากประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนในเรื่องของการยื่นเสนอร่างกฎหมายด้วยรายชื่อประชาชน 10,000 คน และการยื่นเสนอถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270ที่ทุจริตต่อหน้าที่ให้ออกจากตำแหน่งได้ โดยประชาชน 20,000 คนร้องขอต่อประธานวุฒิสภา สอดคล้องกับควมตั้งใจของผม แต่ผมขอเสนอเพิ่มเติมว่า ควรตัดเงื่อนไขคุณสมบัติเรื่องการเสียสิทธิทางการเมืองออกไป เพราะเห็นว่าสิทธิในการถอดถอนผู้แทนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน จึงไม่ควรจำกัดด้วยเงื่อนไขใด ๆ

สำหรับการให้สิทธิประชาชน 50,000 รายชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิของประชาชนสามารถทำได้ แต่เราต้องตระหนักว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศ ไม่สามารถถูกกดดันจากคนเพียง 50,000 คนได้

นอกจากนี้ ผมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ ทั้งนี้เพราะได้เคยทำวิจัยวิเคราะห์ผลดี ndash; ผลเสียที่จะเกิดแก่ประชาชนในประเด็นที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยวิเคราะห์จากมุมมองแนวคิดรัฐศาสตร์ผสานแนวคิดเศรษฐศาสตร์ ประกอบกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีข้อถกเถียงว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ควรเป็นแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ หรือ เขตเดียวเบอร์เดียว สะท้อนความเท่าเทียมและการเป็นตัวแทนประชาชนทั้งประเทศได้มากกว่ากัน กล่าวโดยสรุปคือ การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ และเลือกผู้แทนได้ 3 คนเท่ากันทุกเขต เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า บทบัญญัติการเลือก ส.ส.ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเหมาะสมแล้ว

สุดท้ายผมจึงอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมทางตรงของเราอันจะส่งผลต่อทิศทางการเมืองไทยต่อไปครับ

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-08-11