ส่งเสริมการอ่าน


มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ร่วมกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชนบทให้แก่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน7,800เล่มเพื่อนำไปให้บริการส่งเสริมการอ่านตามห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศต่อไป