?ความสุข? ที่คุณเลือกได้ในเมืองกรุง
ที่มาของภาพ http://laffoff.files.wordpress.com/2007/10/dreamstime_1078333.jpg
มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรที่ทำงานโดยปราศจากหัวจิตหัวใจ ชีวิตเราต้องการมากไปกว่าแค่เพียงปัจจัยสี่ : อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากไปกว่านั้นคือ ความสุข สนุกสนาน ความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการพักผ่อนหย่อนใจด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนชื่นชอบ เพื่อเติมพลังใหม่ให้กับชีวิตที่เคร่งเครียดจากการเรียนหรือการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมเมืองที่สับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยความตึงเครียดในการดำเนินชีวิต
อย่างไรก็ตาม ความสุขดังกล่าวนั้นนับวันยิ่งหาได้ยากสำหรับชีวิตคนเมืองกรุง เพราะถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆมากมาย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจในกรุงเทพฯที่พอจะนึกได้ คือ สวนสาธารณะ บางแห่งอยู่ไกลแสนไกลไม่คุ้มกับค่าเดินทางไป หรือหากยังมีทางเลือกอีกหนึ่งคงเป็นศูนย์การค้าติดแอร์คอยดูดเงินในกระเป๋าของเราในทุกครั้งที่เข้าไปสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาคงเป็นโรงภาพยนตร์ ร้านเกม หรือ อินเทอร์เน็ตค่าเฟ่ต์ใกล้บ้านที่มักแฝงไว้ด้วยพิษภัยและสิ่งล่อลวงต่าง ๆโดยปราศจากการควบคุม
จะดีเพียงใดหากคนเมืองกรุงมีสิทธิในการเลือกหนทางในการสร้างความสุขความสำราญในชีวิตด้วยแนวทางที่ตนชื่นชอบได้อย่างเสรีผ่านกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มคน ทุกช่วงวัย ทุกฐานะ สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายอย่างไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขใด ๆ ผ่านการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการรวมกลุ่ม ldquo;สนุกสร้างสรรค์rdquo; โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นผู้สนับสนุนหลัก ในการ
...รณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกพื้นที่ สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น ชมรม สโมสร หรือจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ทุกประเภทที่สนุกและสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา การออกกำลังกาย เกม งานอดิเรกต่าง ๆ ตามความสนใจได้อย่างเสรี โดยสามารถเขียนโครงการที่ต้องการเสนอกรุงเทพมหานครเพื่อขอการสนับสนุนในด้านต่าง ๆเพื่อการรวมกลุ่มสามารถเกิดได้จริง
...สนับสนุนให้การรวมกลุ่มดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาแผนโครงการที่กลุ่มส่งมาและให้ความสนับสนุนผ่านกองทุนดังกล่าว ในการช่วยเหลือด้านเงินทุนในการดำเนินการ จัดหาสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอน การจัดหาอุปกรณ์ การให้ความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผ่านเงินกองทุนที่จัดสรรไว้
หากโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จไม่เพียงแต่คนกรุงเทพฯ จะมีทางเลือกอย่างสร้างสรรค์ในการแสวงหาความสุขความสำราญให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีพื้นที่และโอกาสแสดงออกในสิ่งที่ตนชื่นชอบได้อย่างเสรี อันเป็นการพัฒนาชีวิตคนอย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งกายใจเพื่อการสร้างคนที่มีคุณภาพในสังคมไทยต่อไป

แสดงความคิดเห็น
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-07-06