เมรุมาตรฐาน เพื่อคนกรุงห่างไกลพิษร้าย* ที่มาของภาพ - http://www.nsm.or.th/images/170949_2_5.jpg

น่าเห็นใจประชาชนที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้ แม้อากาศบริสุทธิ์ยังยากจะมีให้หายใจ โดยเฉพาะชาวกรุงเทพฯ มหันตภัยเงียบใกล้ตัวประการหนึ่งที่เราหลายคนอาจมองข้าม นั่นคือ สารพิษ ไดออกซิน ฟิวแรนส์ (Dioxins / Furans)ซึ่งเกิดจากการเผาศพ พิษของสารดังกล่าว เมื่อสะสมในร่างกายจะส่งผลให้น้ำหนักลด โรคผิวหนัง ตับอักเสบ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง อัณฑะมีรูปร่างผิดปกติ การสร้างอสุจิลดลง ตัวอ่อนหรือทารกผิดปกติ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นต้น

ข้อมูลที่น่าสนใจจากการเสวนาของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเรื่อง ldquo;ความตายและสิ่งแวดล้อม เตาเผาศพแหล่งมลพิษร้ายใกล้ตัวrdquo; เมื่อเดือน มิถุนายน 2550 พบว่า ปัจจุบันใน กทม. แทบจะไม่มีเตาเผาใดที่มีการจัดระบบการเผาที่ได้มาตรฐานด้วยความร้อนที่สูงพอในการจะเผา ldquo;ไดออกซิน ฟิวแรนส์rdquo; ให้หายไปด้วย
นอกจากนี้การสำรวจของกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย (สนอ.) ที่เปิดเผยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ระบุว่า แม้วัดใน กทม.จะมีการนำเตาเผาศพแบบไร้มลพิษมาใช้ แต่ยังมีสารพิษฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการตรวจวัดสารไดออกซินตามวัดในเขตกทม.และปริมณฑล จำนวน 500 แห่ง โดยเฉพาะวัดที่ระบุว่า มีเตาเผาศพไร้มลพิษที่มีประสิทธิภาพ กลับตรวจพบว่า มีการปล่อยสารไดออกซิน ฟิวแรน ในปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน ตรวจวัดได้ 1.74-1.79 นาโนกรัม จากที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.1 นาโนกรัม
ประเด็นสำคัญคือ พิษภัยดังกล่าวไม่เพียงกระทบต่อคนที่อยู่บริเวณโดยรอบวัดเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงผู้คนที่เข้าไปพึ่งพิงวัด ในการทำกิจกรรมทางศาสนา จะรับสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากติดไปตามเสื้อผ้า อาหาร ภาชนะเครื่องใช้ที่อยู่ในวัด รวมถึงที่ถูกลมพัดฟุ้งกระจายไปตกในพื้นที่ห่างไกลออกไป จึงกลายเป็นเรื่องยากที่เราจะหลีกเลี่ยงจากสารพิษดังกล่าว
ปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพิจารณาถึงทางออกกันใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีความพยามแก้ไขปัญหาหลายวิธี แต่ยังไม่เห็นผลสำเร็จที่น่าพอใจ ตั้งแต่การแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้าง ผ่านการให้สัตยาบันในอนุสัญญาสตอกโฮล์ม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 การรณรงค์ให้ความรู้สัปเหร่อ รับทราบถึงวิธีการลดมลพิษจากการเผาศพ รวมถึงการผลักดันให้มีฌาปนสถานที่สามารถกำจัดสารพิษดังกล่าวอย่างสมบูรณ์
แนวทางหนึ่งที่ผมขอเสนอเพื่อการแก้ปัญหานี้ผ่านโครงการ ldquo;1 เขต 1 เตาเผามาตรฐานrdquo; โดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าสนับสนุนให้แต่ละเขตมีเตาเผามาตรฐานอย่างน้อยเขตละ 1 เตา โดยอาจมีช่องทางให้วัดสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ในการสร้างเตาเผาที่สามารถกำจัดสารพิษได้อย่างสมบูรณ์ หรือ การเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถบริจาคให้แก่วัด เพื่อสร้างเตาเผามาตรฐานให้แต่ละวัด
นอกจากนี้ กทม. อาจเป็นผู้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างเตาเผาศพให้แก่วัด โดยทยอยสร้างให้ครบ 50 เขต ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ภายใน 5 ปี เพื่อไม่เป็นภาระแก่งบประมาณ ผ่านการจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน ระดมเงินสร้างเตาเผาประจำเขต และให้วัดจัดเก็บรายได้จากการฌาปนกิจศพคืนแก่ กทม. รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักถึงพิษภัยของสารดังกล่าวและหันมาสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สิ่งสำคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในเร็ววันคือ การผลักดันให้มีกฎหมายสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไป เพื่อควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยผู้ว่าราชการฯ ควรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเข้าชื่อของคนกรุงเทพ เพื่อนำเสนอกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้าสู่สภา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ นับเป็นปัจจัยบั่นทอนสุขภาพของคนทุกเพศ ทุกวัย หากวันนี้เราทุกคนไม่ตระหนัก โดยถือว่ายังเป็นเรื่องไกลตัว การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคงไม่สามารถเห็นผลสำเร็จที่ยั่งยืน และในที่สุดผลร้ายเหล่านั้นย่อมจะวกกลับมาทำร้ายสุขภาพของเราและลูกหลานได้ในอนาคต

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-03-10