4 R เพื่อกรุงเทพฯ น่าอยู่อย่างยั่งยืน* ที่มาของภาพ - http://www.urbanrail.net/as/bang/bangkok-skytrain3.JPG


ผมได้มีโอกาสไปร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษใน รายการวิทยุ ldquo;คลินิกคนรักบ้านrdquo; ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 ซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. โดยประเด็นที่ได้พูดคุยในรายการนี้ ผมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ และการจะทำให้เป็นเมืองน่าอยู่นั้น จะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งประเด็นการสรางเมืองให้น่าอยู่นั้นเป็นประเด็นที่ผมให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพ ฯ เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับสมัยที่ผมเป็นเด็ก เพราะส่วนดี ๆ ของกรุงเทพ ฯ ในสมัยก่อนนั้นหายไป แต่ปัญหาของกรุงเทพ ฯ กลับเพิ่มขึ้น
ดังนั้น หากจะทำให้กรุงเทพ ฯ น่าอยู่อย่างยั่งยืน ผมเห็นว่า ต้องเริ่มวางแผนปรับปรุงกรุงเทพ ฯ ทำให้เมืองกรุงเทพ ฯ กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน โดยต้องมีการดำเนินการ 4 R คือ การปฏิสังขรณ์ (Restoration), การปฏิรังสรรค์ (Reinventing), การปฏิรูป (Reform), และการปฏิวัติ (Revolution)
การปฏิสังขรณ์ (Restoration)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบเดิมเพียงเล็กน้อยเพื่อนำมาใช้ใหม่ และยังหมายถึงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย เนื่องจากของเดิมนั้นดีอยู่แล้ว ดังนั้นมองในเรื่องการปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ตัวอย่างเช่น การปฏิสังขรณ์โซนกรุงเทพฯ ชั้นใน ที่มีรูปแบบอาคารที่มีความผสมผสานจากวัฒนธรรมตะวันตก โดยรักษาสภาพของอาคารด้านนอกไว้ เพื่อเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของเมืองไว้
การปฏิรังสรรค์ (Reinventing) คือ การซ่อมแซมระบบให้สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ดำเนินการได้ตามปกติ เปรียบได้กับการยกเครื่องระบบใหม่ เช่น การพัฒนาตลาดน้ำให้มีสภาพที่ดี โดยการปรับปรุงสภาพ ทั้งความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และคนที่ไปเที่ยวได้รับความปลอดภัย เดินจับจ่ายซื้อของโดยไม่ต้องกังวลว่าจะตกน้ำ
การปฏิรูป (Reform) การปรับเปลี่ยนรูปโฉมบางส่วน แต่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ เช่น ย่านเยาวราช เป็นย่านซึ่งถือว่าเป็นไชน่าทาวน์ (China Town) ของประเทศไทย เยาวราชขึ้นชื่อว่าเป็นย่านที่มีอาหารอร่อย และเอกลักษณ์ที่สำคัญของเยาวราช คือ อาคารบ้านเรือนที่มีรูปแบบ Chino-Portuguese โดยการดำเนินการปฏิรูปเพื่อทำให้เยาราชเป็นย่านที่น่าเดินมากขึ้น จะต้องมีการปฏิรูปเรื่องที่จอดรถ และเรื่องความสะอาดของพื้นทางเดินและความสะอาดของอาหาร
ประการสุดท้าย การปฏิวัติ กรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ (Revolution) หมายถึง การวางโครงสร้างใหม่ ซึ่งในประเด็นนี้ ผมนึกถึงชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ จะต้องปฏิวัติให้คนมีสภาพชีวิตที่ดี การปฏิวัติในที่นี้มิได้แก้โดยการดึงเขาออกจากชุมชน แต่การแก้ไขนั้นจะต้องแบ่งการแก้ไขเป็นระยะ ๆ เช่น การทำให้ชุมชนสะอาด โดยเน้นเรื่อง 5 ส. เรื่องการจัดการขยะซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่อง แนวความคิด ldquo;ระเบียงความเจริญrdquo; ที่ปรับให้ชุมชนแออัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
สุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังรายการ ldquo;คลินิกคนรักบ้านrdquo; นะครับ ทางสถานีวิทยุ FM 90.5 ซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 14.00 น. หรือสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.kriengsak.com หากรับฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำให้กรุงเทพ ฯ เป็นเมืองน่าอยู่ สามารถส่งกลับมาหาผมได้นะครับ เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเพื่อสะท้อนเสียงของประชาชน เพื่อทำให้กรุงเทพ ฯ ของเราน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น
ฟังคลิป เสียง
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-02-29