ฮาร์วาร์ดจัดโครงการพัฒนาภาษาสนับสนุนการศึกษาทางด้านศาสนา

         การพัฒนาหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของผู้เรียนเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ด ปัจจุบันฮาร์วาร์ดมีรายวิชาที่เปิดสอนมากกว่า 8,000 วิชา จากทั้งหมด 10 คณะและวิทยาลัย  และมีการพัฒนารายวิชาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความสนใจของนักศึกษา ในที่นี้รวมถึงโครงการอบรมระยะสั้นที่เปิดให้กับนักศึกษาฮาร์วาร์ดและกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้ามาแสวงหาวิชาความรู้และใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วยจำนวนหนึ่ง

         ยกตัวอย่าง เมื่อไม่นานมานี้วิทยาลัยดิวินิตี้แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Divinity School) ได้เปิดให้มีโครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อน (Harvard Divinity School?s Summer Language Program)  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านศาสนาและศาสนศาสตร์โดยเฉพาะ โดยออกแบบให้เป็นโครงการอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้น 8 สัปดาห์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการแปลและความเข้าใจในการอ่าน ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านศาสนศาสตร์ โครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อนดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจ ทั้งจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยดิวินิตี้แห่งฮาร์วาร์ดที่อาจจะต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านศาสนาและศาสนศาสตร์ในอนาคต รวมถึงกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยอื่นของฮาร์วาร์ดและนักศึกษาจากต่างประเทศที่เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ 

         โครงการอบรมภาษาภาคฤดูร้อนของวิทยาลัยดิวินิตี้แห่งฮาร์วาร์ดมีลักษณะที่น่าสนใจอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งสนองตอบความต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศาสนศาสตร์ ดังนี้ 

         สอนภาษาเฉพาะสนับสนุนการศึกษาทางด้านศาสนาและศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย ภาษาอาหรับคลาสสิค (Classical Arabic) ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาเยอรมันสำหรับการอ่านในการศึกษาทางด้านศาสนาและศาสนศาสตร์ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษากรีก ภาคพันธสัญญาใหม่ระดับเบื้องต้น พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ระดับกลาง และ วัฒนธรรม ภาษา หรืออื่น ๆ ของกรีกยุคโบราณ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาฮีบรูในระดับเบื้องต้น  พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาฮีบรูในระดับกลาง ภาษาลาติน และภาษาบาลีเบื้องต้น ภาษาเหล่านี้เป็นภาษาเฉพาะที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษาทางด้านศาสนาและศาสนศาสตร์ และที่สำคัญคือ เป็นภาษาที่ค่อนข้างหาเรียนได้ยากตามมหาวิทยาลัยทั่วไป 

         ออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน คือ เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกระดับ ทุกวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวนี้ได้ โดยในที่นี้วิทยาลัยดิวินิตี้แห่งฮาร์วาร์ดได้มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และรับประกันคุณภาพการสอนโดยคณาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ของวิทยาลัยดิวินิตี้แห่งฮาร์วาร์ด 

         เป็นช่องทางการสร้างและขยายเครือข่าย การเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาระยะสั้นของวิทยาลัยดิวินิตี้แห่งฮาร์วาร์ดเป็นช่องทางให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยและกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการได้ซึมซับบรรยากาศการเรียนการสอนของฮาร์วาร์ดและบรรยากาศของเมืองบอสตัน อีกทั้ง ยังเป็นช่องทางการสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ได้พบปะกับเพื่อนใหม่ด้วยอีกทางหนึ่ง 

         ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย 

         มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้มีการสอนภาษาสำหรับหลักสูตรเฉพาะมากขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) อาทิ ภาษาอาเซียนสำหรับไทยศึกษา หรือ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านศาสนาเปิดสอนหลักสูตรภาษาร่วมกัน อาทิ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาอินเดีย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู สำหรับการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาตามความสนใจ เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เนื่องจากการเรียนการสอนทางด้านศาสนาของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักสำหรับนักศึกษาและกลุ่มบุคคลทั่วไป และโดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนาและมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเป็นหลัก  

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
ปีที่ 62 ฉบับที่ 40 วันที่ 19-25 มิถุนายน 2558

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

แหล่งที่มาของภาพ :  http://i.ytimg.com/vi/wqoWVBOqKik/maxresdefault.jpg