อารยาธิปไตย: ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย

บทสรุปการเมืองไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าขณะนี้ฝ่ายใดจะเป็นผู้ถือครองอำนาจ และไม่ว่าอนาคตจะเลือกตั้งใหม่อีกสักกี่ครั้ง ประชาธิปไตยของไทยยังไม่พัฒนา การจะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องตั้งอยู่บนรากฐานขององค์ประกอบหลักสำคัญประการหนึ่ง คือ การใช้อำนาจอธิปไตยในการบริหารจัดการประเทศอย่างถูกต้องดีงาม สามารถนำความสุข สงบ มาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนได้อย่างแท้จริง

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องการ ประชาธิปไตย ที่อำนาจการปกครอง “มาจาก” ประชาชน “เป็นของ” ประชาชน และ “เพื่อประโยชน์สุข” ของ “ประชาชนทุกคนในประเทศ” อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ ต้องปกครองในรูปแบบที่เรียกว่า อารยาธิปไตย

อารยาธิปไตยหมายถึง การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใช้ธรรมาธิปไตยเป็นฐานอำนาจ ผู้ใช้อำนาจอธิปไตยยึดมั่นในความถูกต้องในการตัดสินใจ

อารยาธิปไตย เป็นศัพท์ที่ผมบัญญัติขึ้น และได้กล่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการปราศรัย เรื่อง “อารยาธิปไตย”ในการประชุมสมัชชาสยามอารยะ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553 อารยาธิปไตย เป็นแนวคิดทางการปกครองที่นำเสนอเพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาการเมืองไทย โดยอำนาจสูงสุดต้องเป็นอารยาธิปไตย นั่นคือ ประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย หรือใช้คุณธรรม ความถูกต้อง ความดีงาม เป็นฐานอำนาจ

จากการศึกษาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การปกครองระบอบใดก็ตาม หากผู้ปกครองใช้ ธรรมาธิปไตยเป็นฐานอำนาจ ใช้ความถูกต้องเป็นศูนย์กลางในการตัดสิน ไม่ได้ใช้อำนาจเงิน ผลประโยชน์ อำนาจเผด็จการ กำลังอาวุธ หรือกฎหมายที่ไม่ชอบธรรม เอาเปรียบข่มเหงประชาชน ระบอบการปกครองนั้นย่อมเป็นระบอบการปกครองที่ดีสำหรับประชาชนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีจำนวนผู้ที่มาปกครองกี่คนก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นระบอบแบบเอกาธิปไตย คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตย

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยเราใช้อยู่ในปัจจุบัน หากมีฐานธรรมาธิปไตยจะช่วยเกื้อหนุนให้ระบอบประชาธิปไตยมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาชนเลือกตัวแทนบนพื้นฐานของคุณธรรม ความดี ความเก่ง ความกล้า ไม่ได้เลือกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ นักการเมืองมีคุณธรรมและมาจากพรรคการเมืองที่มวลชนเป็นเจ้าของ การดำเนินงานของรัฐบาลใช้ความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวนำ ผู้นำประเทศมีความเที่ยงธรรมเพราะมีฐานคุณงามความดีกำกับในการตัดสินใจ การดำเนินงานภาครัฐมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและใช้มาตรฐานความดี ความถูกต้องกำกับการทำงานในทุกเรื่อง

อารยาธิปไตยเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการคอรัปชั่น การซื้อสิทธิขายเสียง การเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมือง ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการตอบสนองของกลุ่มคนในทุกระดับตั้งแต่ ระดับผู้นำ ผู้บริหารประเทศไปจนกระทั่งถึงประชาชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคม

pump
Catagories: