คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า!

ผู้เขียนเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งมองว่าสิ่งนี้เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ และก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ ผ่านทาง งานบรรยาย บทความ และหนังสือ 

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลนำเสนอ ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และเมื่อไม่นานมานี้มีพิธีมอบรางวัล องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา โดยมี วิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน และท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

เป็นประธานในพิธี พิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้มีเป้าหมายให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็น คนดี คนเก่ง และคนกล้า

ผมขอบคุณรัฐบาลและขอสนับสนุนที่จัดให้มีแผนการสร้างคนดี เก่ง กล้า และมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ผมเองนำเสนอความคิดสร้างคน ดี เก่ง กล้า มานานหลายสิบปี ทั้งในงานบรรยายตามสถานที่ต่างๆ บทความ และหนังสือ

จนถึงการขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า ในช่วงหลายปีที่เพิ่งผ่านมา อาทิ

– การบรรยายพิเศษ คนเก่งสร้างได้: อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220 ปี พ.ศ. 2560 ณ ที่ประชุมสมัชชาสยามอารยะ

– การบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ

– หนังสือ ชาวอารยะ: ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา ปี พ.ศ. 2555

– หนังสือ คนเก่งสร้างได้: อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220 ปี พ.ศ. 2559

– หนังสือ คนดีสร้างได้: โมเดลบริบูรณ์ธรรม ปี พ.ศ. 2560

– หนังสือ คนกล้าสร้างได้: โมเดลบ้านสามหลัง ปี พ.ศ. 2560

– หนังสือ ผู้นำสร้างได้: สไตล์ ดร. แดน ปี พ.ศ. 2561


– บทความ สร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” เพื่อการสร้างชาติ ใน กรุงเทพธุรกิจ (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 2561

– หลักสูตร เยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า โดย สถาบันการสร้างชาติ เป้าหมายต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

– ชมรม เยาวชนสร้างชาติ สร้างคน ดี เก่ง กล้า โดย เยาวชนสร้างชาติ ปัจจุบันมีมากกว่า 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

สโลแกน คนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี = “ผู้อื่นก่อน” Others First! คนเก่ง = “ทำได้แน่” Can Do, Yes! คนกล้า = “ยืนหยัด” Firm Stance!

คน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างชาติและการพัฒนาประเทศ หากกำลังคนทุกระดับมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ประเทศมีคุณภาพด้วยเช่นกัน การสร้างคน ดี เก่ง กล้า ควรเป็นเป้าหมายการสร้างคนแห่งอนาคต ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ ควรร่วมมือกันทำให้การสร้างคน ดี เก่ง กล้า ที่ว่านี้เกิดขึ้นทั่วไปในสังคม

ร่วมกันยกคุณภาพกำลังคนทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ความเป็นอารยะที่มีความเจริญงอกงามอย่างบูรณาการ สมดุล และยั่งยืน ทุกด้าน

คนเก่ง-สร้างได้ : อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220