ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย มอแนช ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท ด้านการบริหารจาก Judge Business School มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาเอกทางการบริหาร (D.Phil) และศึกษาหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Studies) จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ
 
ท่านเคยสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยทำงานวิจัยในศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ อิมแพคท์รีเสิร์ช ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เคยทำงานที่องค์การโทรคมนาคม ออสเตรเลีย เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เคยเป็นนักวิชาการสังกัด ศูนย์ศึกษากิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา นักวิชาการอาคันตุกะ สถาบันอินเตอร์เน็ตศึกษาและนักวิชาการประจำวิทยาลัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เคยเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ เคยเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ หลายกระทรวง เคยเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร เคยเป็นประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและรองประธานคณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เคยเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานต่างๆ กว่า 50 ตำแหน่ง ตามที่ท่านได้รับตำแหน่งอันสำคัญจำนวนมากในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ทำให้ท่านได้นำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือประเทศชาติ 
 
ปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ศาสตราจารย์วิจัย ประจำมหาวิทยาลัยรีเจนท์ สหรัฐอเมริกา คณบดีศูนย์การศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยลอนดอน หลักสูตร EMFSS บริหารโดย London School of Economics and Political Science (LSE) และยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซส ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ Director บริษัท ASTI Holdings (จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
 
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร เป็นนักวิชาการ เป็นนักคิด ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้งใน 70 ประเทศ มีประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิตและพิธีกรรายการ โทรทัศน์ รายการวิทยุที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้สังคมไทย มีผลงานแสดงความคิดเห็นและเป็นคอลัมนิสต์ประจำสื่อต่างๆ มีงานเขียนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อาทิ งานเขียนและตีพิมพ์ บทความทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติกว่า 500 เรื่อง งานเขียนบทความแสดงความคิดเห็นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 5,000 เรื่อง รวมทั้งท่านได้เขียนหนังสือในหลากหลายสาขาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ซึ่งในจำนวนนั้นยังมีจำหน่ายในท้องตลาดราว 200 เล่ม หนังสือที่ท่านเขียนหลายเล่มเป็นหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดี 
 
นอกจากนี้ ท่านยังอุทิศตัวช่วยงานหน่วยงานต่างๆ อีกจำนวนมาก อาทิ เป็นประธานกลุ่มอนาคตไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวบรวมบุคลากรจากทุกส่วนงานมาร่วมกันทำนโยบายพัฒนาประเทศทุกมิติและทุกพื้นที่ และตัวชี้วัดระดับชาติเรื่อง ?ความอยู่ดีมีสุข ประเทศไทย? เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองในภาคปฏิบัติต่อไป เป็นประธานและผู้ก่อตั้งโครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคม เป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และท่านยังเป็นกรรมการหน่วยงานนานาชาติหลายหน่วยงาน อาทิ ได้รับเลือกเป็นประธานองค์กรนานาชาติ ?ผู้นำการเมืองเพื่อวิสาหกิจสังคม? (Political Leaders for Social Enterprise) ซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเป็นประธานองค์กร ?สถาบันการประกอบการเพื่อสังคม? (Social Entrepreneurship Institute) เป็นกรรมการที่ปรึกษา Non-Aligned Movement (NAM) Business Council ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีสมาชิก 120 ประเทศ เป็นต้น 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/currentfellows.html
http://www.oii.ox.ac.uk/people/visitors.cfm?id=114