ตั้งคำถาม เร่งสุวรรณภูมิมหานครไปทำไม

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การที่ ครม.เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติสุวรรณภูมินคร พ.ศ. ... เพื่อจัดตั้ง ldquo;สุวรรณภูมิมหานครrdquo; เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ โดยยกฐานะเป็นจังหวัด แต่ให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนั้น ผมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเสียมารยาทหรือไม่ เพราะรัฐบาลรักษาการไม่ควรอนุมัตินโยบายใหม่ โดยเฉพาะการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานครซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และใช้เงินลงทุนมหาศาล ซึ่งควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในวาระปกติเป็นผู้ดำเนินการ ผมไม่เห็นความจำเป็นที่รัฐบาลรักษาการจะต้องนำร่างฉบับนี้มาอนุมัติในหลักการ เพราะหากรัฐบาลใหม่ไม่เห็นด้วยกับหลักการจัดตั้งจังหวัดใหม่ ร่างกฎหมายนี้จะต้องถูกยกเลิกไปอยู่ดี

รัฐบาลมีเจตนาประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อหาเสียงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลถูกต่อว่าอย่างรุนแรงว่า ออกนโยบายจัดตั้งมหานครสุวรรณภูมิ แต่กลับไม่ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องเร่งการออกกฎหมายฉบับนี้ เพราะการจัดตั้งสุวรรณภูมิมหานครยังมีข้อถกเถียงอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น ความเหมาะสมในการสร้างเมืองบริเวณสนามบิน ความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มเสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากท่าอากาศยาน และยังไม่มีการทำประชาพิจารณ์ถึงรูปแบบโครงสร้างของนครว่าควรเป็นแบบใด

ผมตั้งข้อสังเกตอีกว่ารัฐบาลมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เหตุใดรัฐบาลจึงต้องเร่งเสนอร่าง พ.ร.บ.สุวรรณภูมินครในเวลานี้ เพราะถึงอย่างไรกฎหมายฉบับนี้ก็ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้ เนื่องจากไม่มีสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่พิจารณากฎหมาย เหตุใดจึงไม่รอให้รัฐบาลสมัยหน้าเข้ามาพิจารณา การที่ ครม.เห็นชอบหลักการของร่าง พ.ร.บ.สุวรรณภูมินคร จึงอาจเป็นเพียงการสร้างกระแสเพื่อปั่นราคาที่ดินในบริเวณนั้นให้สูงขึ้นหรือไม่ หรือเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่ เพราะในอนาคตอาจไม่มีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นได้

เหตุผลในการตั้งสุวรรณภูมิมหานคร หากเป็นไปเพื่อรองรับการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ผมคิดว่าพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิจะเหมาะสมกว่า เพราะการตั้งเป็นมหานคร หมายถึงการพัฒนาสุวรรณภูมิให้กลายเป็นเมืองใหญ่ ศูนย์กลางความเจริญ ย่อมทำให้ประชากรเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จนทำให้การจราจรแออัด ซึ่งกลายเป็นการพัฒนาที่ผิดวัตถุประสงค์ เพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ

ฉะนั้นอยากให้รัฐบาลรักษาการบริหารประเทศอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง เพื่อผลประโยชน์ของประเทศอย่าง
แท้

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2006-06-25