Go www.kriengsak.com ประวัติ ครอบครัว งานวิชาการ กิจกรรม Press Contact us ค้นหา

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมระหว่างประเทศ  |  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และบรรยายในประเทศ
เป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโท -ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  |  ประสบการณ์ด้านงานเขียน

 
ประสบการณ์ด้านงานเขียน

¤ เขียนบทความวิชาการและบทความแสดงความคิดเห็น
                ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เขียนบทความวิชาการและบทความแสดงความคิดเห็น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่  ในวารสาร นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์จำนวนกว่า  2,000  บทความ
                     
>>  
ผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (บางส่วน) อาทิ
-  Globalization and Technology:How Will They Change Society ?
    Technology in Society, 24 (2002), P191-206
-   Effect of TV Talk Shows on Knowledge and Attitudes, Asian Culture
    Quarterly, Vol. XXIX, No.1, Spring, 2001, P 43-60

-   How Would E-learning Improve Thailand's Workforce? A Proposal for
    The Concept of CELD Model, Proceedings of the International Conference
    on Technology and Vocational-Technical Education: Globalisation  and
    Future Trends Volume I (Faculty of Education University Kebangsaan
    Malaysia in conjunction with Malaysian National Commission for UNESCO),
    12-13 November 2001 Residence Hotel, UNITEN, Malaysia  Editors: Nor
    Aishah Buang, Lilia Halim, Ruhizan Mohd Yassin…, P 166-175
-   Evaluating Government Policy in Response to the Thai Economic Crisis, A paper presented at the "Symposium
    on Experiences and Challenges of Economic Development in Southeast and East  Asia" PROSEA and
    the Institute of Economics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan., PROSEA Research Paper No.48 July 2001
 -   Reshaping Universities for the Future, Foresight, Vol.02, No.01, Feb.2000, Camford Publishing Ltd.,113-123
-   Accessing BD Resources Access to Genetic Resources in Thailand: Past, Present and Future, Devided Over 
    Thailand's Biodiversity Policy A 1999 CETDEM Report, Sep. 1999
-   Globalisierte Gesellschaften Dramatische Umwalzungen im nachsten Jahrzehnt., Internationale Politik, Dec- 99
-   Coaching a Method of Sustainable Human Development, Proceedings International Seminar on Sustainable
   
Human Resource And Community Development in Asia and the Pacific 13-15 May 1998 at Kasetsart University,
    Bangkok, Thailand, May, 1998
-   Decade of Growth in the Thai Economy (1985-1994), South African Journal of Economic and Management  
    Sciences,Vol.19 Winter1996, Published by the Faculty of Economic and Management Sciences University of Pretoria,
    P.1-12
-   การปฏิรูปการศึกษา : บนเส้นทางนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ, แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : 5 ปีรัฐธรรมนูญไทย, บรรณาธิการ
    กนกศักดิ์  แก้วเทพ นวลน้อย   ตรีรัตน์, จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, ธันวาคม 2545 หน้า 64-159
-   ค่านิยมรักการทำงานของคนไทยกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ : ความสำคัญและตัวชี้วัดเบื้องต้น,
    วัฒนธรรม  แห่งการเรียนรู้ของคนไทยรวมบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัย นเรศวรบรรณาธิการ : ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และพัชรินทร์ สิรสุนทร  พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2545  หน้า 38-84
-   ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการต่างประเทศ : จุดเริ่มต้นนโยบายต่างประเทศที่ประชาชนมีส่วนร่วม,     สราญรมย์ 2545
-   ข้อเสนอยุทธศาสตร์การทำวิจัยการปฏิรูปกฎหมาย, นิตยสารบทบัณฑิตย์, เล่มที่ 57 ตอนที่ 2 มิถุนายน 2544, หน้า 71-91
-   กระบวนทัศน์ใหม่ของการฝึกอบรมข้าราชการ : จากผูกขาดสู่การแข่งขันตาม "กลไกตลาด",      วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
    ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 2544, หน้า 87-104
-   เทคโนโลยีใหม่กับปัญหาการว่างงานในประเทศไทย,  วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เม..2544,  หน้า 35-41
-   ประชาชนจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างไร?, สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 27 มกราคม-มิถุนายน 2544,
    หน้า 9-36
-   Deficient Human Resource Development : A Major Cause of Thailand's Economic Crisis, Asian
    Infrastructure Research Review, Second Issue Vol.2 No.1 May2000, School of Civil Engineering, Asian Institute    
    of
Technology, P 17-22
-   ภูมิทัศน์การเมืองไทยในปี 2543 (Thai Political Landscape in the Year 2000), มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์, ปีที่ 17
    ฉบับที่ เม..-
    มิ..2543
-   “ความรู้” สิ่งท้าทายใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21, วารสารบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ฉบับที่ 2 ปี 2543
-   ข้อเสนอประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อกำหนดรูปแบบแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยแบบบูรณาการที่นำไปสู่
    เป้าหมายของ การมี "บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข",ผลการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อกำหนดรูปแบบแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยแบบ
   
บูรณาการที่ตำนำไปสู่เป้าหมาย
ของการมีบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข  สภาวิจัยแห่งชาติ, ตุลาคม 2542
-   การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมไทยที่พึงประสงค์, สมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์, .-เม.. 2541
-   กระบวนทัศน์วัฒนธรรมไทย "ต้นตอ" เศรษฐกิจถดถอย, สังคมศาสตร์ปริทัศน์, .. - มิ.. 2541
-   วิเคราะห์คุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการผ่านทฤษฎีพฤติกรรมบุคลากรในองค์กร, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 37
    .4 ..-.. 2540, หน้า 93-110
-   ปรากฏการณ์ "สมรักษ์ฟีเวอร์" กรณีศึกษากลไกลบปมด้อยของสังคม, สุโขทัยธรรมาธิราช, ..-เม.. 2540
    

อ่านต่อหน้า  2  |  3