Go www.kriengsak.com ประวัติ ครอบครัว งานวิชาการ กิจกรรม Press Contact us ค้นหา

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมระหว่างประเทศ  |  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และบรรยายในประเทศ
เป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโท -ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  |  ประสบการณ์ด้านงานเขียน

 
 

เป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ


¤ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช  (Monash University)
      ประเทศออสเตรเลีย

¤ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
      เกษตรศาสตร์
¤ คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
¤ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรนานา
      ชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
¤ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการอาชีวศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
      เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
¤ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
¤ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนและการเมือง
      รุ่นที่ 1  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
¤ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46 และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 ประจำปี
      การศึกษา
2546-2547
¤ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
¤ หลักสูตรสายวิทยาการทหารอากาศ โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส   สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษา
      ทหารอากาศ    
¤ สาขาการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
¤ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา
¤ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

รายนามวิชาที่เคยสอน
 
¤ Quantitative Economic Policy (ระดับปริญญาโทและเอก)
¤ Mathematical Economic Theory  (ระดับปริญญาโทและเอก)
¤ Behavioral Communication (ระดับปริญญาโท)
¤ Business Ethics (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Communication Skills in Management   (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Corporate Leadership Skills (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Econometrics (ระดับปริญญาโทและเอก)
¤ Economic Development (ระดับปริญญาตรี)
¤ Economic Statistics (ระดับปริญญาตรี)
¤ Economics of Education (ระดับปริญญาเอก)
¤ Future Studies   (ระดับปริญญาโท)
¤ Human Resource Development (ระดับปริญญาเอก)
¤ Income Distribution Theory (ระดับปริญญาโท)
¤ International Economics and Finance (ระดับปริญญาโท)
¤ Labor Economics (ระดับปริญญาตรี)
¤ Macroeconomics (ระดับปริญญาตรี)
¤ Managerial Economics (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Managing Corporate Change (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Managing Non-profit Organization (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Microeconomics (ระดับปริญญาตรี)
¤ Microeconomics Theory (ระดับปริญญาโท)
¤ Organizational Development (ระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ)
¤ Research Methodology for Social Sciences (ระดับปริญญาโท)
¤ Theory of Knowledge : Globalization & Indigenous Wisdom (ระดับปริญญาโท)
¤ อนาคตวิทยาสำหรับนักบริหาร (ระดับปริญญาโท)
¤ พื้นฐานปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยาการศึกษา (ระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา)