Go www.kriengsak.com ประวัติ ครอบครัว งานวิชาการ กิจกรรม Press Contact us ค้นหา
 
                                 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
เป็นผู้ที่มีปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ลึกซึ้ง และ ด้วยแรงบันดาลใจที่ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมคุณค่า คือใช้ชีวิตเพื่อก่อคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ ท่านจึงนำความรู้ ความสามารถ ผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ ในการรับบทบาทหลากหลายที่มีส่วนสนับสนุน สร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาขึ้น ด้วยการดำรงสถานภาพเป็นทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจ นักคิด และนักสร้างสรรค์สังคม...
 
 

        ประวัติการศึกษา

        ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (บางส่วน)

        ตำแหน่งในหน่วยงานระดับชาติ (บางส่วน)

        ตำแหน่งในองค์กรภาคสังคม(บางส่วน)

        ตำแหน่งสมาชิกในสมาคมวิชาการและวิชาชีพ (บางส่วน)

        ตัวอย่างเกียรติคุณที่เคยได้รับการยกย่อง (บางส่วน)
 

 

 

 

                                                                                                                                                 English