Go www.kriengsak.com ประวัติ ครอบครัว งานวิชาการ กิจกรรม Press Contact us ค้นหา

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมระหว่างประเทศ  |  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และบรรยายในประเทศ
เป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโท -ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ   |  ประสบการณ์ด้านงานเขียน


การนำเสนอผลงานทางวิชาการและบรรยายในประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ (บางส่วน) อาทิ

¤ ด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย
       -   เรื่อง “A New Economic Plan: The Mid-Stream Approach”
       -   เรื่อง “A Vision of Caring for the Elderly: Preparing the Elderly to Enter the 21st Century”
       -   เรื่อง “Crisis in Thai Society in the 21st Century”
       -   เรื่อง “Strategic Problem Solving: An Indicator of Government Competence”
       -   เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมไทยปี 2546:ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”
       -   เรื่อง “แรงงานปี 2000 : สู่เวทีการค้าเสรี”
       -   เรื่อง “ผลกระทบจากองค์การค้าโลก (WTO) ต่อการส่งสินค้าการเกษตรของไทย”
       -   เรื่อง “ศาลกับสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน”
       -   เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต 5 ปี”
       -   เรื่อง “การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์”
       -   เรื่อง “ทางเลือกสำหรับอนาคตประเทศไทย เศรษฐกิจกระแสกลาง”
       -   เรื่อง “ทิศทางนโยบายเพิ่มผลผลิตของประเทศและนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ“
       -   เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน”
       -   เรื่อง “แนวโน้มทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย”

¤ ด้านการเมือง การปกครองและนโยบายสาธารณะ
       -   เรื่อง “Preparations for Privatizing Government Offices”
       -   เรื่อง “The Government Sector in the Age of Globalization”
       -   เรื่อง “วิพากษ์และนำเสนอรูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยแบบใหม่ : วิเคราะห์ ด้วยวิธี Monte Carlo
           Simulation”     
       -   เรื่อง “ธรรมรัฐภาคเมือง : บทบาทของภาคีเมือง”
       -   เรื่อง “ประชาชนจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างไร”
       -   เรื่อง “บทบาทของรัฐและเอกชนเพื่อการแข่งขันบนเวทีโลก”
       -   เรื่อง “ร่วมคิดพิจารณ์เรื่องแผนปรับบทบาทภารกิจของกระทรวงคมนาคม”
       -   เรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Good Governance ในระบบราชการไทย”
       -   เรื่อง “ผลกระทบระหว่างปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมกับปัญหาทางด้านคุณธรรมและ  สมรรถภาพ”
       -   เรื่อง “ศาลกับสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน”
       -   เรื่อง “เยาวชนกับประชาธิปไตย”
 

¤ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       -   เรื่อง “กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ”
       -   เรื่อง “Directions and Policies for an Increase of Productivity in Thailand”
       -   เรื่อง “Human Resource Development - The essentials for increasing 
            Thailand’s competitiveness”
       -   เรื่อง “Importance HRD for industry of the future”


¤
ด้านการศึกษา
       -   เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน”
       -   เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา :บนเส้นทางแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ”
       -   เรื่อง “การจัดการศึกษา 12 ปี เพื่อปวงชน”
       -   เรื่อง “วิสัยทัศน์การวางแผนการศึกษาของชาติ”
       -   เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาในอนาคต : บทบาทของผู้บริหารการศึกษา และบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมใน
           การจัดการศึกษา”
       -   เรื่อง “How to create self-motivating agents in the system to promote sustainable development”
       -   เรื่อง “The Current and Future Needs of Higher Education in Thailand”
       -   เรื่อง “The Reform of Individuals”
       -   เรื่อง “Education and Thai Economic Development”

¤
ด้านการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำ

       -   เรื่อง “สภาวะแวดล้อมยุคโลกาภิวัตน์ : บทบาทและลักษณะของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์”
       -   เรื่อง “วิสัยทัศน์การพัฒนาสังคมไทยและองค์กรในภาครัฐ”
       -   เรื่อง “บทบาทและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์”
       -   เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นสู่ความสำเร็จ”
       -   เรื่อง “หลักการบริหารและประสบการณ์ของนักบริหาร”

¤
ด้านความรู้และการคิด
       -   เรื่อง “เทคนิคการคาดการณ์อนาคต”
       -   เรื่อง “การสร้างวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์”
       -   เรื่อง “การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบ”
       -   เรื่อง “การคิดเป็นระบบ : วิธีคิด 10 แบบ”
       -   เรื่อง “สังคมแห่งปัญญา”
       -   เรื่อง “Knowledge Management : Key Competitive Factor for Thailand in the New Century”