วัยรุ่น

ผลการวิจัยพฤติกรรมของวัยรุ่นในปัจจุบัน ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า นักเรียนระดับ ม.1- ม.6 ใน กทม. ร้อยละ 7.3 เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ช่วงอายุที่มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นคืออยู่ระหว่าง 13-15 ปี