จริยธรรม

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

การประเมินผลงานผู้ว่ากทม.100 วัน ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้บ่งชี้ว่า ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำตามความคาดหวังของคนกรุงได้มากนัก คือ ได้คะแนนคาบเส้นผ่านมาเพียงเล็กน้อย ซึ่งต่อมาภายหลัง ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับผลโพลล์ดังกล่าว และเข้าใจว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งต่อไปคาดว่าจะให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นผู้ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของคณะผู้บริหารกทม.เอง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ กองแผนงานกรมสุขภาพจิต ระบุว่า โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่น่าเป็นห่วงและเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายคือ โรคซึมเศร้า ซึ่งอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรไทยมีอยู่ประมาณร้อยละ 4.76 หรือประมาณ 3 ล้านคน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

เมื่อพลิกหน้าประวิติศาสตร์ขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ผมได้พบความจริงประการหนึ่ง นั่นคือ องค์กรธุรกิจจำนวนไม่น้อยอยู่ได้เพียงชั่วอายุเดียว สาเหตุไม่ใช่เพราะความเก่าล้าสมัย แต่เนื่องมาจากขาดคนรุ่นต่อไปที่จะมาสานต่องาน ไม่สามารถ "สร้างคน" ขึ้นมารับไม้แห่งความสำเร็จต่อ โดยเฉพาะบทบาทระดับสูง ในฐานะ ผู้นำ หรือ ผู้บริหาร

หากเปรียบสังคมไทยเป็นเช่นเดียวกับบ้านหลังใหญ่ ปัจจุบันก็คงเป็นบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากต้องเผชิญกับมรสุมรอบด้านจากภายนอกบ้าน และยังต้องประสบกับปัญหาคนในบ้านทะเลาะกัน เกิดความแตกแยกทางสังคมและการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ชัดเจนระหว่างขั้วอำนาจต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤตปัญหานานัปการนี้ จะมีทางใดเป็นทางออกของปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้

สิงคโปร์นับเป็นตัวอย่างหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่อาจนับได้ว่า มีนักการเมืองส่วนใหญ่มีคุณภาพ โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีตำแหน่งบริหารในกระทรวงต่าง ๆ รัฐบาลสิงคโปร์ได้คนที่มีความรู้ มีความสามารถทางการบริหาร มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมในการทำงานสูง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญ แต่มีกระบวนการในการคัดเลือกและพัฒนาผู้นำทางการเมืองรุ่นใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความสามารถ ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะไปซื้อตำแหน่งได้เหมือนเช่นในหลายประเทศ กระบวนการพัฒนานักการเมืองของสิงคโปร์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง อยากขอเล่าให้ฟังคร่าว ๆ

ปัจจุบัน ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งมีการนำเสนอตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์บ่อยครั้ง ยิ่งปัจจุบัน เด็กเยาวชนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้กระทำมากขึ้นและไม่มีแนวโน้มจะลดลงแต่อย่างใด
.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด