การเมือง

อริสโตเติล กล่าวไว้ว่า ldquo;ความดีของมนุษย์ต้องสิ้นสุด เมื่อเริ่มเล่นการเมืองrdquo;
แฮรี่ เอส ทรูแมน ประธานาธิบดี คนที่ 33 ของสหรัฐ เคยกล่าวไว้ว่า ldquo;สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมากที่สุดในทางการเมือง คือ อยากรู้วิธีเลิกเล่นการเมืองrdquo;

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

เสียงสวรรค์การเมืองไทย
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ปฏิรูปการเมือง
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
การเมืองไทยจะมิใช่เรื่องที่ถูกกล่าวถึงด้วยความเหนื่อยหน่ายอีกต่อไปเมื่อมีการปฏิรูปไปในวิถีทางอันพึงควรหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวความคิดอันเฉียบคมที่ได้บการยอมรับและถูกนำมาประยุกต์ในแผนการปฏิรูปการเมืองไทยที่ได้ดำเนินไปขั้นหนึ่งแล้ว
ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและประชาธิปไตยอย่างหลากหลาย อาทิ ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมือง ใช้ในกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การบริหารงานและให้บริการของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ การสื่อสารกิจกรรมการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่ ล้วนมีองค์ประกอบของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น

Pages