ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมอแนชประเทศออสเตรเลียได้รับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่านเคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนชเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยทำงานวิจัยในศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ อิมแพคท์รีเสิร์ช ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น เคยทำงานที่องค์การโทรคมนาคม ออสเตรเลียเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาเคยเป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ หลายกระทรวง เคยเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร เคยเป็นประธานคณะทำงานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ รองประธานคณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในหน่วยงานต่างๆกว่า 50 ตำแหน่ง ตามที่ท่านได้รับตำแหน่งอันสำคัญจำนวนมากในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ทำให้ท่านได้นำความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือประเทศชาติ

ปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด( Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักวิชาการประจำวิทยาลัยธุรกิจ( Said Business School) มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด(Oxford University) ประเทศอังกฤษ เป็นประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นศาสตราจารย์วิจัย ประจำมหาวิทยาลัยรีเจนท์สหรัฐอเมริกา และยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศนอกจากนั้นท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซส

ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร เป็นนักวิชาการเป็นนักคิดได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกกว่า 2,200 ครั้งใน 50 ประเทศ มีประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิตและพิธีกรรายการโทรทัศน์รายการวิทยุที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีผลงานแสดงความคิดเห็นและเป็นคอลัมนิสต์ประจำสื่อต่างๆมีงานเขียนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อาทิงานเขียนบทความทางวิชาการบทความแสดงความคิดเห็นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วารสาร นิตยสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 3,000 เรื่อง รวมทั้งท่านได้เขียนหนังสือในหลากหลายสาขาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การศึกษา ซึ่งในจำนวนนั้นยังมีจำหน่ายในท้องตลาดราว 150 เล่ม หนังสือที่ท่านเขียนหลายเล่มเป็นหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดี

นอกจากนี้ ท่านยังอุทิศตัวช่วยงานหน่วยงานต่างๆ อีกจำนวนมาก อาทิ เป็นนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-ออสเตรเลียน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เป็นนายกกิตติมศักดิ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/currentfellows.html
http://www.oii.ox.ac.uk/people/visitors.cfm?id=114

CCK
id_content_group: 
0
id_content_topic: 
62
id_content: 
162
pic_firstpage: 
<p> 0</p>
text_firstpage_th: 
<p> 0</p>
topic_en: 
<p> Brief Introduction Professor Dr Kriengsak Chareonwongsak</p>
firstpage_status: 
0
description_en: 
<div align="center"> <strong><font size="2">Professor Dr Kriengsak Chareonwongsak</font></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">Professor Dr Kriengsak Chareonwongsak graduated with first class honours and PhD in Economics in 1981 at Monash University, Australia. He also obtained a Master of Public Administration from Harvard University. He graduated from the National Defence College of Thailand and also graduatedfrom the esteemed King Prachatipok Institute. </font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">Besides teaching at Monash University, he was involved in economics research at the Impact Research Centre, University of Melbourne and at Telecom Australia. He also held a position at the Graduate School of Economics and Business Administration, Kasetsart University, Thailand. </font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">Presently, Dr Kriengsak is a Senior Fellow at Harvard Universityrsquo;s Center for Business and Government, an Associate of the Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University and a Visiting Fellow at Oxford University. He is an Executive Board member for the Democrat Party in Thailand. He is also a Research Professor at Regent University, USA; and an Adjunct Professor at many universities both in Thailand and overseas.</font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">He was an elected Member of Parliament before the recent house dissolution. He was also the Vice-Chairman of the Standing Committee on Economic Development in the House of Representatives.</font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">Professor Dr Kriengsak is President of the Institute of Future Studies for Development (IFD), which focuses on interdisciplinary future studies contributing to economic, human resource, and national development.He is the Eminent Member of the Education Council on Standard and Quality Assurance of the Office of the Education Council. He is also on the Social Science Committee of the National Committee for Education, Science and Culture for UNESCO. </font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">Professor Dr Kriengsak is currently Honorary Chairman of the Social Science Association of Thailand, the Advisory Chairman of the Masters of Business Administration (M.B.A) Program of the Rajabhat Suan Sunandha University, and also the Chairman of the Masters of Business Administration (M.B.A) Program of Far Eastern University. As an academic, he lectures to graduate students at several universities. He is also chairman of a number of foundations and holds positions on the governing/advisory boards of various Asian and international organizations and educational institutions.</font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">He was an elected member of the National Economic and Social Advisory Council (NESAC), a constitutional body that advises the cabinet, and was Chairman of NESACrsquo;s Education, Religion, Arts, and Culture Commission. He was also Vice Chairman of the NESAC Economic, Commerce, and Industry Commission. He held fifty positions in various organizations and on committees at national level; for example he was advisor to the President of the National Assembly and advisor to the Minister of Culture. He was also active on the National Committee for International Economic Policy, a national committee comprising of economics ministers and prominent economists. He was Advisor to the Senate Commission on Public Participation and Honorary Advisor to the Senate Commission on Labour and Social Welfare. Professor Dr Kriengsak was Advisor to the Commission on Justice and Human Rights, as well as the Honorary Advisor to the Commission on Foreign Affairs of the House of Representatives. </font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">He has been an advisor to the Former Prime Minister, the Former Deputy Prime Minister, and the Former Minister of Defence of Thailand. He sat on the Eighth Planning Committee of the National Economic and Social Development Board for the Infrastructure of Science and Technology, was Vice Chairman of the Political Reform Sub-Committee of Public Relations and Public Hearings, and was a Sub-Committee Member in Public Relations for the Promotion of Democracy. </font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">As a businessman, he is Chairman of the Success Group of Companies, a conglomerate of businesses, diversified into such fields of media technology, as broadcasting, publishing, educational multimedia production and distribution, internet web site and domain development, web hosting, web-based applications, systems integration and retail outlets, internet service provision (ISP), hotel booking online, e-commerce, and web portals. Other areas under the Success umbrella include biotechnology, finance and securities, investment, trading, animal health products, hotel, travel industry, and management consultancy.</font></div> <div align="justify"> &nbsp;</div> <div align="justify"> <font size="2">In addition to the aforementioned, he is a newspaper and magazine columnist, having written over 3,000 articles containing academic analysis and proposals on various issues, especially on public policy and development issues. He is the author of 150 books and has presented over 200 academic papers at international conferences. He has hosted several television talk show series and is heard frequently on radio. His perspectives are often highlighted in interviews carried by a wide variety of media sources in Thailand and overseas. He has presented his viewpoints to government and non-government organizations, academic institutions and community groups in over 2,200 lectures in fifty countries.<br /> <br /> </font></div> <div align="justify"> <font size="2"><font color="#00ffff"><font color="#6699cc"><strong>Link</strong></font><br /> </font><font face="MS Sans Serif"><font face="MS Sans Serif"><a href="http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/currentfellows.html"><font color="#000000">http://www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/currentfellows.html</font></a><br /> <a href="http://www.oii.ox.ac.uk/people/visitors.cfm?id=114"><font color="#000000">http://www.oii.ox.ac.uk/people/visitors.cfm?id=114</font></a></font></font><br /> </font></div>
member_access: 
0
magazine: 
0
onair_text: 
0
event_text: 
0
program: 
0
television: 
0
radio: 
0
file_video: 
0
file_audio: 
0
user_view: 
9888