แรงจูงใจ

ภาคเอกชนเป็นภาคีสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐ โดยปีการศึกษา 2550 มีสถานศึกษาของภาคเอกชนทั้งหมด 3,887 แห่ง มีนักเรียน 2,405,305 คน และมีครูทั้งหมด 125,803 คน ซึ่งปัจจัยด้านครูนับเป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้สถานศึกษาเอกชนผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ จากการ

.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

kriengsak@kriengsak.com, http://

ปัญหาจราจรถือเป็นปัญหาสำคัญของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น การพัฒนาคุณภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจึงเป็นทางออกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้อย่างดีที่มาของภาพ http://sport.teenee.com/thai/img2/15274.jpg
ผมได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายหลักในการประชุมประจำปี 2008 ของ Economic Freedom Network Asia ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยหนึ่งในสองหัวข้อที่ผมได้เตรียมไปบรรยายคือ ldquo;บทวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบกรรมสิทธิที่ดินในประเทศไทยrdquo; ซึ่งเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย
ldquo;วิสัยทัศน์rdquo; เป็นเรื่องที่กล่าวกันมาเป็นเวลานานถึงความสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งใจทั้งในด้านผลกำไรและภาพรวมของการเจริญเติบโตภายในองค์กร ดังผลการวิจัยมากมายที่พิสูจน์แล้วว่าองค์กรใดที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยมีพื้นฐานมาจากการมีวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกันในบริษัทนั้นจะมีผลดำเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดอย่างมากฃ