ฝ่าวิกฤตการเมืองไทย

หากเปรียบสังคมไทยเป็นเช่นเดียวกับบ้านหลังใหญ่ ปัจจุบันก็คงเป็นบ้านที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากต้องเผชิญกับมรสุมรอบด้านจากภายนอกบ้าน และยังต้องประสบกับปัญหาคนในบ้านทะเลาะกัน เกิดความแตกแยกทางสังคมและการแบ่งขั้วทางการเมืองที่ชัดเจนระหว่างขั้วอำนาจต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤตปัญหานานัปการนี้ จะมีทางใดเป็นทางออกของปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้
 
ข้อเสนอบางประการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรดำเนินการดังต่อไปนี้
 
ปฏิรูประบบการคัดสรรผู้นำทางการเมือง โดยใช้หลักคุณธรรมนำหน้าความรู้และความสามารถ เนื่องจากผู้นำเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเมืองให้ไปสู่การเมืองที่สร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ โดยเริ่มต้นจากการเอาจริงเอาจังในการสร้างค่านิยมด้านคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงอุดมศึกษา ร่วมกับการจัดให้มีดัชนีชี้วัดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับ
 
สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับประชาชน โดยเฉพาะความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คัดกรอง แยกแยะข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาทางช่องทางต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ไม่ตัดสินใจไปตามกระแสสังคมหรือความรู้สึกร่วมกับหมู่ชนโดยปราศจากการยั้งคิด
 
การเคารพในกติกาทางการเมือง ทั้งระหว่างนักการเมืองด้วยกันเอง และระหว่างนักการเมืองกับประชาชน โดยดำเนินตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง นั่นก็คือ การยอมรับในเสียงส่วนใหญ่และการตัดสินใจของประชาชน ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยต่อการฟังเสียงของคนส่วนน้อยหรือคนกลุ่มน้อยในสังคมด้วย
 
ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและมีความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา โดยปราศจากอคติและความลำเอียง รวมทั้งการไม่ใช้ช่องว่างทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง แต่มองให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
การทำให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน ที่มิใช่เพียงแค่รูปแบบหนึ่งของการปกครองประเทศ โดยการปลูกฝังแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อสร้างความพร้อมของประชาชนในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
 
การเมืองที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องที่สามารถกระทำให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

แหล่งที่มาของภาพ
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-09-28