เกรียงศักดิ์ชี้นโยบายพรรคการเมืองไม่สนใจผู้สูงอายุ

* ที่มาของภาพ- http://www.ramacme.org/articles/3-16-207-2201-0203-04/01.jpg
ณ เวลานี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ พากันลงพื้นที่พบปะประชาชน รวมถึงการออกนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อหาเสียงกับประชาชน ซึ่งผมในฐานะคนที่เฝ้าติดตามนโยบายของพรรคการเมืองอย่างใกล้ชิด ผมเห็นว่านโยบายพรรคการเมืองต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่สังคมไทยกำลังเผชิญความเสี่ยง เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทยกำลังเข้าสู่ ldquo;สังคมผู้สูงอายุrdquo; โดยผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า จากประมาณร้อยละ 10 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2568

ฉะนั้น พรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีภาระที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงวัย แต่หากไม่มีการเตรียมการที่ดีอาจจะเกิดปัญหาเสถียรภาพทางการคลัง หรือทำให้ระบบประกันสังคมล้มละลายได้

พรรคการเมืองควรให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการขยายประกันสังคมหรือระบบบังคับออมให้ครอบคลุมประชากรทั้งประเทศ และการเพิ่มเงินสมทบของผู้ประกันตนให้สูงขึ้น โดยให้ผู้ประกันตนที่มีฐานะดีจ่ายสมทบเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ประกันตนที่ยากจน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีเงินออมเพียงพอสำหรับการดำรงชีพในช่วงสุดท้ายของชีวิต

นอกจากนี้ พรรคการเมืองควรเสนอนโยบายด้านการเพิ่มผลผลิตของแรงงาน ทั้งการฝึกอบรมแรงงาน และการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งจะทำให้ประชากรวัยทำงานรับภาระการดูแลผู้สูงอายุได้มากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น และสร้างรายได้เข้าประเทศจากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ผู้สูงอายุในต่างประเทศ

มิตรสหายที่เคารพรัก ผู้เป็นเจ้าของคะแนนคนละ 1 คะแนน คงต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคหนึ่งพรรคใดว่า พรรคนั้น ๆ จะมีนโยบายในการดูแลท่านอย่างไร ยามที่ท่านเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-11-30