OTOP

ข้อจำกัดในการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน ที่ผู้ประกอบการในชุมชนควรเข้าใจ เพื่อจะสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างแท้จริง และช่วยสร้างโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชนในช่วงหลังการระบาดของโควิด 

บทวิเคราะห์ที่หยิบเอาลักษณะเฉพาะบางประการของการเกาะกลุ่มเป็นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคในการสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจให้ใหญ่ขึ้น และความยั่งยืนในชุมชน

ผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายในหัวข้อ เศรษฐกิจการตลาด ในงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) จัดโดยธนาคารออมสินร่วม กับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้มีความรู้ด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการออกไปทำโครงการสร้างอาชีพในชุมชน