October 2013

บทเรียนจากการบริหารจัดการประเทศ

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?


การบริหารจัดการของประเทศต่าง ๆ ในโลก ต่างมีบทเรียนในบางเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากประเทศไทยสามารถดึงข้อดีจากความโดดเด่นมาประยุกต์ใช้ หรือเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ ในที่นี้จะกล่าวถึงตัวอย่างการบริหารจัดการประเทศที่สำคัญใน 2 เรื่อง ซึ่งสามารถนำไปเป็นบทเรียนสำหรับการพัฒนาประเทศได้ดังนี้

เอาชนะธรรมชาติสมองชอบคิดลบ

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ไม่มีใครปฏิเสธว่าตนเองอยากคิดบวกเป็น คิดบวกได้ คิดบวกเป็นนิสัย และพยายามแสวงหาวิธีการต่างๆ ที่สามารถพัฒนาตนเอง ให้เป็นเช่นนั้นได้ แต่ก่อนอื่นลองสำรวจสมองของ เราก่อนว่ามีแนวโน้มคิดแบบใด?

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสมองมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะคิดลบ เพราะถูกสร้างขึ้นมาด้วย "อคติเชิงลบ" ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์ตลอดประวัติ ศาสตร์ ข้อสังเกตสำคัญคือ มนุษย์จะมีปฏิกิริยาตอบโต้และจดจำการถูกลงโทษมากกว่าการได้รับรางวัล เช่น ในยุคสังคมเร่ร่อน หากออกล่าสัตว์แล้ว กวางตัวที่จะยิงได้หนีไปเสียก่อน เราก็ยังล่ากวางตัวใหม่ได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถหลบพายุหรือภัยธรรมชาติ หรือไม่สามารถเอาชนะศัตรูต่างเผ่า นั่นหมายถึงไม่เพียงชีวิตที่ต้องสูญสิ้นเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปเลยก็เป็นได้

อิสราเอลรัฐที่ต้องปกป้องตนเองเพื่อความอยู่รอด


แหล่งที่มาของภาพ : 
http://www.thaingo.org/images3/palestine.gif

ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประจำปี 2013 นายเบนจามิน เนทันยาฮู (Benjamin Netanyahu) นายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้กล่าวถึงความจำเป็นที่อิสราเอลต้องป้องกันตนเองเพื่อความอยู่รอดของประเทศ และโยงใยประเด็นต่างๆ ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจดังนี้

ข้อแรก อ้างสิทธิความชอบธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐอิสราเอล

เป็นอีกครั้งที่ผู้นำประเทศอิสราเอลกล่าวอ้างความชอบธรรมด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบรรยายว่าอิสราเอลเป็นชนชาติเก่าแก่ย้อนหลังได้เกือบ 4000 ปีนับตั้งแต่บรรพบุรุษอับราฮัม (Abraham) ตลอดประวัติศาสตร์ได้เอาชนะปฏิปักษ์ที่ยิ่งใหญ่มากมาย และปัจจุบันได้เป็นรัฐอธิปไตยบนดินแดนบรรพบุรุษ ดินแดนของอิสราเอล

ฝึกใช้ 10 นาทีให้เกิดผลสูงสุด

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ผมพูดเสมอว่าคนเรามีเวลา เท่ากัน 24 ชั่วโมง แต่คนบางคนสามารถสร้าง "ผลงานแห่งชีวิต" ได้มากกว่าอีกหลายคน เพราะเขารู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง การใช้เวลาเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่แตกต่างกันในชีวิตของแต่ละคน การใช้เวลาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอนาคตของบุคคลนั้นว่าจะเป็นเช่นไร

การฝึกนิสัยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นหากเราต้องการประสบความ สำเร็จ ไม่ว่าทำสิ่งใดในชีวิต ผมขอแนะนำให้ลองฝึกใช้เวลา 10 นาทีอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ 10 นาที ทำงานที่ไม่เคยทำเสร็จให้เสร็จ ท้าทายตัวเองให้ใช้เวลาทำงานอย่างมีประ สิทธิภาพ ด้วยการเลือกงานที่เราเคยเสียเวลาทำมากกว่า 30 นาที โดยตั้งเป้าให้ทำให้เสร็จใน 10 นาที หาก

นำกลยุทธ์มาใช้ทางธุรกิจ สู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ( ตอนที่ 1)

กลยุทธ์ (Strategy) ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์จากภาษากรีกว่า ?Strategia? ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ?Generalship? โดยความหมายดั้งเดิมเป็นภาษาทางทหารที่ใช้อธิบายถึงยุทธวิธีของแม่ทัพในการจัดทัพ และเคลื่อนย้ายกำลังพลเพื่อต่อสู้กับกองทัพของข้าศึก ตำราทางกลยุทธ์เล่มแรกของโลกจะเป็นตำราทางการทหารหรือตำราพิชัยสงครามต่างๆ  กลยุทธ์เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนการทำศึกสงคราม และการกำหนดรูปแบบการต่อสู้ในแต่ละสมรภูมิ ซึ่งต้องตัดสินใจว่าจะเข้ายึดในแต่ละสมรภูมิด้วยวิธีการใด? ในยุคต่อมาเมื่อชาติต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขัน แนวคิดเรื่องกลยุทธ์จึงมีการแพร่หลายขึ้น Clausewitz (1782 ? 1831)

ผลดี และ ผลเสียของนโยบายเน้นการส่งออกแรงงาน (Labour Export Policy) ของประเทศฟิลิปปินส์

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

ย้อนกลับไปใน ทศวรรษที่ 1970 ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับวิฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยหนึ่งในปัญหาที่สำคัญ นั้นคือ ปัญหาการว่างงานของคนในชาติ โดยในปี ค.ศ.1970 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.8 ซึ่งถือว่าสูงมากในประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์