March 2011

ของแพง : ประเด็นหลักกำหนดวันยุบสภา

ของแพงแน่นอน และต่อนี้ไปคงเป็นเรื่องที่รัฐบาลในประเทศไทยจะลำบากมาก เพราะว่าของแพงขึ้น ความข้าวยากหมากแพงที่เกิดจะปรากฏขึ้นในเรื่องต่างๆ ทั่วถึง และกระแสความมีเงินเฟ้อที่กำล