June 2010

งบประมาณปี 2554 ควรขาดดุล?

     เมื่อไม่นานมานี้นายกรัฐมนตรีได้แถลงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ต่อรัฐสภา ในวงเงิน 2.07 ล้านบาท ซึ่งเป็น