September 2009

นำแรงงานนอกระบบเข้าในระบบ คานงัดเอาชนะความยากจน

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ แรงงาน 22.5 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 70 เป็นแรงงานนอกระบบ เช่น หาบเร่แผงลอย ร้านค้าปลีก ขายอาหาร คนขับ

ฉลาดใช้เวลาด้วยการ ?จัดลำดับความสำคัญ?

ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ฮาร์วาร์ด เชื่อมความร่วมมือระหว่างคณะ

ศ.ดร เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด