คุณธรรม

ปัจจุบันสภาพสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองที่ผู้คนต่างดิ้นรนแข่งขันกันในทุกด้าน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกที่น่าจับตามอง การเปลี่ยนแปลงด้านดีได้แก่ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทำมากกว่าแต่ก่อน ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงด้านลบที่มักจะได้ยิน เช่น เด็กรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจผู้อื่นและสังคมเท่าที่ควร ขาดความไม่รับผิดชอบ ไม่หนักเอาเบาสู้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดลง นิยมความบันเทิงมากกว่าสาระความรู้ เป็นต้น ในต่างประเทศได้เกิดสภาพดังกล่าวเช่นกัน อาทิ
ปัจจุบัน ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรม การใช้ความรุนแรง ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งมีการนำเสนอตามหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์บ่อยครั้ง ยิ่งปัจจุบัน เด็กเยาวชนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้กระทำมากขึ้นและไม่มีแนวโน้มจะลดลงแต่อย่างใด
.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ไม่ว่าเราเป็นใครก็ตาม เราควรเข้าไปมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ดีขึ้นโดยมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก อาทิ น้ำเน่าเสีย คุณธรรมในสังคมเสื่อมโทรม คนด้อยโอกาส คอร์รัปชันในระบบราชการ หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามที่เป็นเรื่องที่เราสนใจ เป็นห่วงเป็นใย เป็นเรื่องที่คิดว่าเราทนไม่ได้
**สรุปคำบรรยายในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนไทย วันที่ 6 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ความก้าวหน้ายิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาค้นพบ -- แต่อยู่ที่ว่าเขาได้นำสิ่งที่เขาค้นพบนั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ไม่ว่าจะโดยผ่านระบบประชาธิปไตย ระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง ระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ หรือโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างขึ้น ndash; การลดปัญหาความไม่เท่าเทียมนับเป็นความสำเร็จสูงสุดของมนุษย์rdquo;
 
วาทะของ บิล เกตส์ (Bill Gates) เจ้าของบริษัทไมโครซอร์ฟ กล่าวเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ในวาระท
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ประมาณการว่า ในปีการศึกษา 2551 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 303,163 คน บัณฑิตเหล่านี้ได้ก้าวพ้นจากวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของชีวิตช่วงหนึ่ง ที่ไม่เพียงบัณฑิตต้อง ldquo;เลือกrdquo; ว่าจะเดินเส้นทางใด แต่เป็นเวลาแห่งการรอคอยด้วยว่าจะ ldquo;ได้รับคัดเลือกrdquo; จากหน่วยงานหรือองค์กรที่ไปสมัครงานหรือไม่