สังคม

หนุ่มสาวที่คิดจะสร้างครอบครัวใหม่ ได้โอกาสหลายปีก่อนแต่งงาน เข้าหลักสูตรของโรงเรียนพ่อแม่เพื่อเตรียมตัวอย่างมีองค์ความรู้มีทักษะ ต่างๆ และบุคลิกภาพที่เอื้อเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพ

เด็กในครรภ์จะได้รับอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ แม่จะได้รับการดูแลในเรื่องสวัสดิภาพ ได้พักจากงานเมื่อใกล้คลอดเมื่อเกิดมา เด็กทุกคนจะเกิดในสถานพยาบาลที่ได้มาตราฐาน ได้รับวัคซีนครบถ้วนจนถึงเกณฑ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติลดการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยให้นายจ้างและลูกจ้างลดเงินสมทบลงฝ่ายละร้อยละ 2 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส่วนรัฐบาลยังคงสมทบเงินเข้ากองทุนฯในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ทั้งนี้มาตรการนี้จะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน

นับเป็นระยะยาวนานหลายปีที่สังคมไทยได้เริ่มมีการพูดถึงการทำงานแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผนึกกำลังกันในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีเครือข่ายเพื่อสังคมเกิดขึ้นทั้งเก่าและใหม่รวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 เครือข่ายทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้มีทั้งเครือข่ายที่เข้มแข็งและเครือข่ายที่อ่อนแอ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรประเภทนี้ ก็คือ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการและการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ยิ่งส่งผลทำให้ยอดเงินบริจาคและเงินทุนสนับสนุนที่องค์กรประเภทนี้เคยได้รับ ยิ่งมีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรประเภทนี้ ก็คือ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการและการไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ยิ่งส่งผลทำให้ยอดเงินบริจาคและเงินทุนสนับสนุนที่องค์กรประเภทนี้เคยได้รับ ยิ่งมีจำนวนลดน้อยลงตามไปด้วย

Pages