สังคม

0
0
.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
------------------------------------------------------------------------------------
แม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้ขยายขอบเขตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่ให้
0
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นแนวคิดที่เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้นทุก
0

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และอาณาจักร (พีท) เจริญวงศ์ศักดิ์ สัมภาษณ์ เรื่อง กองทุนเวลาเพื่อสังคม ในรายการ “ริมระเบียง” ออกอากาศวันที่ 1 ก.ย.2550 เวลา 18.00 – 18.30 น. ทางยูบีซี 28 ช่อง TNN2
0
0
0
ผู้หญิง กับ บทบาทของความเป็น lsquo;แม่rsquo; นั้นมักเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ในบทบาทต่าง ๆ ทั้งภรรยา แม่ ทำงานนอกบ้าน รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวอย่างเต็มที่ เพื่อมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก
ทั้ง ๆ ที่ ในความเป็นจริง ผู้หญิงนั้นมีศักยภาพภาพและมีพลังเชิงบวกในการร่วมสร้างสรรค์สังคมได้เป็นอย่างมาก

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ASTV5 : รายการ "หนึ่งสมอง สองมือ" เรื่อง การประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ออกอากาศวันที่ 31/7/2550
0
ในสังคมยุคปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหา ไม่ว่าจะมองปัญหาในเชิงบุคคล เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน เป็นต้น ในเชิงภาพรวมของสังคม เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเข้าถึงทรัพยากร สิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน เป็นต้น
Our society at present abounds with problems, whether on a personal scale, for example with child-rearing, drugs or gambling, or with problems of a more widespread nature, such as poverty, unequal educational access, inaccessible resources, community rights or human rights, among other troubles.

0
0
สังคมไทยเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลกที่มีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม ปัญหาการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความรุนแรง ฯลฯ ดังนั้นการคาดหวังให้ภาครัฐมีบทบาทหลักในการแก้ปัญหาสังคมคงเป็นไปได้ยาก เพราะภาครัฐได้ทำหน้าที่ตลอดเรื่อยมา แต่ปัญหาต่างๆ กลับมีมากๆ นอกจากนั้น ภาครัฐขาดความคล่องตัวในการทำงาน และยังขาดความต่อเนื่องเพราะการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นระยะๆ เรื่อยมา