สังคม

สมัชชาแรงงานนอกระบบและตัวแทนแรงงานนอกระบบ ได้ออกมาเรียกร้องขอมีสิทธิประกันสังคมเหมือนกับแรงงานในระบบ เหตุการณ์นี้ทำให้กระแสการปฏิรูประบบประกันสังคมถูกจุดขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมทั้งทำให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบต่างรอคอยว่ารัฐบาลและสำนักงานประกันสังคมจะทำอย่างไร ที่จะช่วยให้พวกตนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและมีหลักประกันในชีวิต

. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ldquo;สันติภาพที่ยั่งยืนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ หากประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพยากไร้ การให้สินเชื่อรายย่อยจึงเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนrdquo;
ข้อความข้างต้น ดร.มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2006 จากการก่อตั้งธนาคารกรามีน เพื่อปล่อยกู้แก่คนยากจน ได้กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโทรทัศน์ของนอรเวย์ ภายหลังได้รับรางวัลนี้
....กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎกระทรวงประกาศกรุงเทพมหานคร ndash; ปริมณฑล เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวหลังพบแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกพาดผ่านใต้พื้นที่

.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
------------------------------------------------------------------------------------