ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การเจรจา FTA ไทย สหรัฐ ที่ผ่านมา 18 เดือน 6 รอบ มีหลายเหตุการณ์ที่แตกต่างจากการเจรจา FTA กับประเทศอื่นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วงของภาคประชาชนหน้าสถานที่เจรจา การลาออกของหัวหน้าคณะเจรจา เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของกระบวนการเจรจา FTA ผมจึงขอเสนอหลักการในการปฏิรูปกระบวนการเจรจา FTA ดังนี้

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ผมขอเรียกร้องให้ โอ๊ค-แอม ทำเพื่อพ่ออีกสักครั้ง ตอบคำถามคาใจประเด็นแอมเพิลริช เหตุคนอื่นพูดแทนไม่เคลียร์

กรณีที่การซื้อ-ขายหุ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทแอมเพิลริชยังมีความคลุมเครือ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ ยังไม่สามารถอธิบายและแสดงหลักฐานที่สร้างความชัดเจนแก่สังคมได้ และต่างพยายามโยนประเด็นออกจากตัวเอง

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

การแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์นั้น ผมได้เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเหมือนการวางยาประชาชนหลายขนาน กล่าวคือ

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอด 5 ปีที่ผ่านมาไม่เพียงบั่นทอนศักยภาพของคนภายในประเทศเท่านั้น แต่นโยบายบางส่วนยังเป็นการทำลายภาคการผลิตภาคส่วนให้ล่มสลาย โดยเหลือไว้เพียงส่วนที่คนในรัฐบาลและพวกพ้องจะได้ประโยชน์เท่านั้น ซึ่งหากปล่อยให้การดำเนินนโยบายเป็นไปตามการสั่งการของรัฐบาล ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนที่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากนโยบายที่ไม่รอบคอบของรัฐบาล

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

ลักษณะการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลนี้ คือการทำให้เอกชนเข้ามาเป็นเจ้าของบางส่วน โดยรัฐบาลยังคงอำนาจในการบริหาร แต่แทนที่รัฐบาลจะใช้อำนาจการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน กลับทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้ถือหุ้น เนื่องจากรัฐบาลและเอกชนเป็นคนเดียวกัน จึงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญ ที่ยังมีการลงทุนน้อยในประเทศ คณะทำงานดังกล่าวได้เสนอให้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้คนต่างชาติสามารถถือครองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยผ่านกลไกการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ และให้เหตุผลของข้อเสนอดังกล่าวว่าเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เชิญ ศาสตราจารย์ Ariel Rubinstein มาบรรยายปฐากถาพิเศษในเรื่อง ldquo;John Nash, A Beautiful Mind, and Game Theoryrdquo; ซึ่งเนื้อหาเป็นบทวิพากษ์และข้อคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกม รวมทั้งเรื่องราวของ John Nash ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ปี 1994 ที่มาของภาพยนตร์ระดับรางวัล Oscar เรื่อง ldquo;A Beautiful Mindrdquo;

ปัญหาโลกร้อนเริ่มส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ทั่วโลกต่างพยายามหาหนทางแก้ไข โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงเวลานี้คือผลกระทบที่คนไทยสามารถรับรู้และสัมผัสได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2443-2543) อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้น 1 องศาและคาดว่าในช่วง 100 ปีข้างหน้าความร้อนบนผิวโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 3.0-4.0 องศา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบข้อเสนอให้มีการจัดทำแผนสวัสดิการลูกจ้าง โดยนำเงินจากกองทุนประกันสังคมประมาณ 4 หมื่นล้านบาท มาใช้ในการจัดสวัสดิการเงินกู้ให้ผู้ประกันตน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากแก้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการศึกษาแนวทางเชื่อมโยงกับการจัดตั้งธนาคารลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นกลไกในการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

Pages