ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

ในโอกาสที่สมาคมไทยออสเตรเลียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครบรอบ 50 ปี จึงมีโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภก โดยจัดทำหนังสือพระราชประวัติ และไดอารีที่ระลึกในโอกาสที่สมาคมครบรอบ 50 ปี ขึ้น พร้อมกับจัดทำคู่มือสมาชิกฉบับครบรอบ 50 ปีขึ้น ผมในฐานะนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ จึงขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลีย ที่มีมาอย่างยาวนาน และแนวทางการสานสัมพันธ์ในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน
0
29 พฤษภาคม 2550
เงินแป๊ะเจี๊ยะกับโรงเรียนดัง นับเป็นประเด็นร้อนต้อนรับเปิดเทอมแทบทุกปี ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกษา 2550 ให้แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลการรับนักเรียนเข้าศึกษา ให้ปลอดเด็กฝาก เด็กเส้น และการเรียกเก็บแป๊ะเจี๊ยะ
0
7 พฤษภาคม 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก
เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 50 เครือข่ายนักวิชาการทั่วประเทศ ประกาศแถลงการณ์ “ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับทำลายการปฏิรูปการเมือง” โดยให้เหตุผลว่า
0
6 มิถุนายน 2550
เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก