ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

ภาพจาก http://www.chaonet.com/joke/images/BABY_PUE.jpg การคาดการณ์พบว่า หลังจากเดือนมีนาคม 2551 กองทุนน้ำมันจะหมดภาระชำระหนี้จากการตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน และหากรัฐบาลยังไม่ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนหลังจากหมดภาระหนี้
ดังกล่าวแล้ว จะทำให้มีรายได้เข้ามาในกองทุนถึง 40,000-50,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นจึงทำให้กระทรวงพลังงานเกิดแนวคิดว่า น่าจะนำเงินจากกองทุนนี้มาใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

* ภาพจาก http://kanchanapisek.or.th
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง เนื่องจากการบริโภคภาคประชาชนและการลงทุนชะลอตัวรัฐบาลจึงต้องแสวงหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหา มาตรการหนึ่งที่มีการกล่าวถึง คือ โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล หรือ ldquo;อีโคคาร์rdquo; ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อว่าเป็นโครงการที่สามารถดึงดูดการลงทุนและยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
5 มิถุนายน 2550เรียนมิตรสหายที่เคารพรัก ข้อเสนอประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คือการลบชื่อลูกหนี้ที่มีหนี้เสียไม่เกิน 20,000 บาท ออกจากบัญชีดำของเครดิตบูโร เพื่อให้ลูกหนี้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมเหล่านี้สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้เพราะติดบัญชีดำ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจแนวคิดนี้แม้เป็นความตั้งใจที่ดีในการประคับประคองเศรษฐกิจให้เดินหน้า

Pages