ขอเสนออย่างสร้างสรรค์

ปัญหาโลกร้อนเริ่มส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างชัดเจนมากขึ้น ขณะที่ทั่วโลกต่างพยายามหาหนทางแก้ไข โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงเวลานี้คือผลกระทบที่คนไทยสามารถรับรู้และสัมผัสได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2443-2543) อุณหภูมิของโลกได้เพิ่มขึ้น 1 องศาและคาดว่าในช่วง 100 ปีข้างหน้าความร้อนบนผิวโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 3.0-4.0 องศา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบข้อเสนอให้มีการจัดทำแผนสวัสดิการลูกจ้าง โดยนำเงินจากกองทุนประกันสังคมประมาณ 4 หมื่นล้านบาท มาใช้ในการจัดสวัสดิการเงินกู้ให้ผู้ประกันตน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากแก้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการศึกษาแนวทางเชื่อมโยงกับการจัดตั้งธนาคารลูกจ้าง เพื่อใช้เป็นกลไกในการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

การบังคับใช้สิทธิในการผลิตหรือนำเข้ายาที่ติดสิทธิบัตร (Compulsory license หรือ CL) ของไทยในยาต่อต้านไวรัสเอดส์ (เอฟฟาไวเรนซ์และคาเลตตรา) และยาป้องกันความรุนแรงของโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจ (พลาวิกซ์) ต่อบริษัทผลิตยาของสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดข้อโต้แย้ง ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ในขณะนี้
ขอบเขตการคุ้มครองของระบบประกันสังคมในประเทศไทยครอบคลุมเฉพาะด้านการประกันสุขภาพ ประกันชราภาพ และการประกันด้านการทำงาน ระบบประกันสังคมของบ้านเรายังอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ทรัพยากรทางการเงินมีไม่เพียงพอ บริการมีคุณภาพต่ำ และระบบขาดประสิทธิภาพทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบประกันสังคมของไทยมีปัญหาข้างต้น เกิดจากปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ การระดมทรัพยากรทางการเงิน การกระจายความเสี่ยง และการใช้หรือจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในมาตรา 10 ที่ระบุว่า ldquo;บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณะสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตhellip;rdquo;

ในปัจจุบันระบบสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างมาก ทำให้อัตราการตายของประชากรลดลง และควบคุมอัตราการเกิดได้มากขึ้นผ่านการวางแผนครอบครัว ประกอบกับค่านิยมการครองโสดที่นานขึ้นและไม่นิยมมีบุตรหลังชีวิตสมรส ล้วนเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไม่มีประชากรรุ่นใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาทดแทนประชากรรุ่นเก่าที่กำลังเข้าสู่วัยชราในสัดส่วนที่เหมาะสม โครงสร้างประชากรของไทยจึงกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ

Recently, Thailandrsquo;s Juridical Council resolved that the Act allowing two-and three-digit lotteries does not exonerate the previous government. Instead of that Act, this government intends to amend the 1974 Lottery Act and use it. The revised Act will oversee legal lottery ticket distribution, but first it must be approved by the National Legislative Assembly.

หลังจากที่ผมได้แบ่งปันแนวคิด ldquo;ผู้ประกอบการเพื่อสังคมrdquo;ผ่านทางบทความในหนังสือพิมพ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-letter) และยังเผยแพร่ใน www.blog/oknation.net/kriengsak ได้มีผู้ที่สนใจแนวคิดนี้จำนวนไม่น้อย ซึ่งส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กลับมายังผมด้วย
กระแสข่าวที่รัฐบาลไฟเขียวให้กระทรวงการคลังออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือล็อตเตอรี่ 2 ตัว และ 3 ตัว เพื่อแก้ไขปัญหาหวยใต้ดินซึ่งเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดการถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก ทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่คัดค้านการกระทำดังกล่าว

Pages