ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศ และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

การเมืองไทยในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังที่เรียกขานกันว่า ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เช่น การที่ประชาชนมีสิทธิที่เสนอร่างกฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การขอยื่นถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประพฤติมิชอบ การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการของรัฐที่กระทบต่อชุมชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น

กล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการเมืองที่ภาคประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง มีความสนอกสนใจความเป็นไปของบ้านเมือง วิพากษ์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีการรวมตัวคัดค้านหากเห็นว่านโยบายหรือโครงการของรัฐมีผลกระทบเสียหายต่อวิถีชีวิตของชุมชนหรือประเทศ

ในสภาวะปัจจุบัน ที่สังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังรุมเร้าเข้ามา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดวิกกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศ โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ด้วยกันแสดงความคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง ร่วมกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หรือกำหนดนโยบายสาธารณะในการพัฒนาประเทศ

ในระหว่างวันที่ 8 ndash; 9 ตุลาคม 2548 ที่ อิมแพคท์ เมืองทองธานี พรรคประชาธิปัตย์จะขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง อำนวยความสะดวก และประสานให้ประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ มีโอกาสได้พบปะ ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวปฏิบัติในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของประเทศในมุมมองของประชาชนด้วยตนเอง หรือที่เรียกกันว่า ldquo;สมัชชาประชาธิปัตย์หรือสมัชชาประชาชนrdquo; ฉบับประชาชน อันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติ

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2005-08-18