สร้างธรรมาภิบาลผ่านภาคประชาชน

*ที่มาของภาพ - http://www.dmsc.moph.go.th/cleangov/knowledge/blank_clip_image008.jpg

หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม นี้ คนไทยทุกคนคงอยากเห็นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เกิดขึ้นจริงในการบริหารประเทศทุกภาคส่วน ผมจึงขอเสนอความเห็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์และทำได้จริงมาถึงเพื่อน ๆ ว่าควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของหน่วยงานราชการมากขึ้น เพื่อให้เกิดภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งสร้างความตื่นตัวให้ชุมชนตระหนักถึงการสร้างธรรมาธิบาลให้เป็นจริงในภาคปฏิบัติ โดยจะขอนำเสนอเกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นการนำร่องก่อนครับ

เมื่อข้าราชการ สตง. ส่วนภูมิภาคต้องเดินทางไปในจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ โดยที่แต่ละแห่งอาจรับผิดชอบ 4-5 จังหวัด และต้องหมุนเวียนกันไปตรวจสอบแต่ละหน่วยงานราชการให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งบางครั้งเวลาก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรมีไม่พอต่อปริมาณงานที่มาก จึงอาจทำให้ขาดการตรวจสอบที่ลงลึก เป็นเหตุให้ผลงานที่ได้เป็นไปอย่างผิวเผิน จนอาจไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

ดังนั้น จึงควรมีระบบที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของ สตง. โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกจังหวัดเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกับ สตง. ส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณของรัฐที่มีจำกัด ผมจึงขอเสนอให้มีอาสาสมัครตรวจเงินแผ่นดิน ประจำจังหวัด ใช้อักษรย่อว่า อตง. ซึ่งอาจดำเนินการได้ดังนี้

จัดตั้ง ldquo;อาสาสมัครตรวจเงินแผ่นดิน (อตง.) ประจำจังหวัดrdquo;

ขั้นตอนนี้ สตง. ส่วนภูมิภาค จะประกาศรับสมัครประชาชนในแต่ละจังหวัดให้เข้ามาร่วมทำงานกับ สตง. ส่วนภูมิภาค โดยคัดเลือกประชาชนจังหวัดละ 10 คน เพื่อทำบทบาทการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่

1) ให้เบาะแสการทุจริตในหน่วยงานราชการ

2) เสนอแนะการตรวจสอบการเงินแผ่นดินด้านต่าง ๆ อาทิ การรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน แก่ สตง. ส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน

3) ร่วมตรวจสอบกับ สตง. ส่วนภูมิภาค อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภัณฑ์ในจังหวัดกับกลุ่มตรวจสอบบริหารพัสดุ การพิจารณาการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดกับกลุ่มตรวจสอบดำเนินงานเป็นต้น
มอบรางวัล ldquo;เชิดชูคนดีที่ทำงานเพื่อส่วนรวมrdquo;
สตง. ส่วนกลาง ควรสนับสนุนให้มีการจัดสัมมนา สตง. ส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน วางแผนการทำงานในปีถัดไป และมอบรางวัลให้แก่อาสาสมัครตรวจเงินแผ่นดิน ประจำจังหวัด เพื่อเชิดชูคนดีที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม
แก้ไข พ.ร.บ. ฯ ก่อเกิดรูปธรรม
รัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มกฎใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครตรวจการแผ่นดินประจำจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานตามความเหมาะสม และเป็นรูปธรรม รวมถึงการระบุขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครเป็น อตง. ประจำจังหวัด ใน พ.ร.บ. ฯ ด้วย

ธรรมาภิบาลในระบบราชการจะเป็นจริงได้นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือและเห็น
คุณค่าจะทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ข้าราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน เพื่อความยั่งยืนในการทำหน้าที่บริหารประเทศ และขจัดปัญหาการคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากเมืองไทยครับ

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-09-06