บรรยายเรื่อง ?คุณภาพเด็กไทยที่คาดหวังในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง?

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดสัมมนาทางวิชาการ ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา เชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง ldquo;คุณภาพเด็กไทยที่คาดหวังในการปฏิรูปการศึกษารอบสองrdquo; ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต