ปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้าที่ของใคร?

สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัว ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน แม่น้ำในหลายประเทศเน่าเสีย ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยากที่จะกำจัดให้หมดไป ฯลฯ แต่ก็ยังมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 23-27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9 ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
อนุสัญญาบาเซล เป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด เพื่อสามารถกำจัดของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิดได้มากที่สุด ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของเสียเหล่านี้ให้น้อยที่สุด มีหลักการสำคัญ ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมายเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียไปยังประเทศอื่นอย่างผิดกฎหมาย และการพัฒนาเครื่องมือการจัดการของเสียอันตราย ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
การประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อสำคัญคือ ldquo;การจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์rdquo; ซึ่งที่ประชุมได้มีมติสำคัญ 8 ประการ และหนึ่งในนั้นกล่าวถึง แนวทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แนวทางการจัดการยางใช้แล้ว แนวทางการจัดการของเสียปรอท แนวทางการจัดการของเสียจากสารพิษที่ตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
หากเราตระหนักว่าปริมาณของเสียอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเป็นปัญหาระดับโลก รัฐบาลไทยควรกำหนดทิศทางเพื่อสร้างนโยบายระดับประเทศให้สอดคล้องกันอย่างจริงจัง โดยมิได้ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเสมือนลูกโซ่ที่คล้องเกี่ยวไปกับทุกภาคส่วน อาทิ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่มีสารอันตรายเจือปนน้อย กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมการผลิตด้วยกระบวนการที่ลดการปล่อยสารพิษสู่สภาพแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศให้คำแนะนำด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในการเจรจาในเวทีนานาชาติ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการที่จะวางเป้าหมายผลิตนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตด้วย
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องมองอย่างมีวิสัยทัศน์ตั้งแต่วันนี้ และต้องกล้าลงทุนในการจัดการเรื่องนี้ โดยประกาศให้เป็น ldquo;เมกะโปรเจกต์ด้านสิ่งแวดล้อมrdquo; รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก และเคารพกฎเกณฑ์ของชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยตลอดไป
* นำมาจากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่31 กรกฎาคม 2551

แสดงความคิดเห็น
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-08-01