ชาวขอนแก่นเกินครึ่ง ยังไม่ได้อ่านร่างรธน.

* ที่มาของภาพ - http://learners.in.th/file/jamess/Book+3.jpg

จากการที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย: กรณีศึกษา จ.ขอนแก่น ผลการสำรวจเมื่อสอบถามเกี่ยวกับการได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญพบข้อมูลที่น่าสนใจคือตัวอย่างร้อยละ 57.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย

ส่วนในเรื่องการติดตามข่าวการร่างรัฐธรรมนูญ ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่าตัวอย่างร้อยละ 56.4 ติดตามข่าวบ้างเป็นครั้งคราวไม่สม่ำเสมอ ร้อยละ 17.3ติดตามข่าวทุกวัน อีกร้อยละ 15.5 ไม่ได้ติดตามข่าวเลย

นอกจากนี้ จากการสำรวจความเชื่อมั่นว่าร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ หรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 48.6 ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนกลุ่มตัวอย่างที่แสดงความเชื่อมั่นมีร้อยละ 34.2 และอีกร้อยละ 17.2 ไม่เชื่อมั่นในร่างรัฐธรรมนูญว่าสามารถให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่ประชาชน ได้แก่ อันดับหนึ่ง มาตรา 26 ในประเด็นที่ระบุว่ารัฐต้องคิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีผู้แสดงความเห็นด้วยถึงร้อยละ 93.4

อันดับสอง
มีสองมาตรา ได้แก่ มาตรา 53 ในประเด็นที่ระบุว่าคนอายุเกิน 60 ปี และไม่มีรายได้พอดำรงชีพ มีสิทธิรับสวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐอย่างสมศักดิ์ศรีมีผู้เห็นด้วยมีร้อยละ 93.2

ส่วนอันดับสาม
มาตรา 51 ในประเด็นที่ระบุว่าประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะสุขของรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึง มีมาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้เห็นด้วยมีร้อยละ 92.6

ldquo;ผลการสำรวจเรียงประเด็นตามมาตราในหมวดสิทธิและเสรีภาพนี้ พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะเห็นด้วยในทุกมาตรา จากผลสำรวจมาตราไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ มาตรา 29 ในประเด็นที่ระบุว่ารัฐจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่จำเป็น มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยร้อยละ 16.2 แต่ยังมีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 69.4 ซึ่งมากกว่าครึ่งมาก แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจในสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้rdquo; ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)โดยการสุ่มอำเภอตัวอย่าง 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอพลอำเภอมัญจาคีรีอำเภอกระนวน อำเภออุบลรัตน์และกิ่งอำเภอซำสูงโดยกำหนดจำนวนตัวอย่าง 500 ราย ระหว่างวันที่ 25-27กรกฎาคม2550 ที่ผ่านมา

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-08-07