ร่วมบริจาค

มูลนิธิศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้มอบเงินและหนังสือมูลค่า114,538บาทเข้าโครงการISee Uมติชน30ปี โดยมีคุณบุญเลิศช้างใหญ่บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชนเป็นผู้รับมอบณอาคารมติชน