ชาวนครศรีฯเกินครึ่ง ยังไม่ได้อ่านร่างรธน.

จากการที่สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย: กรณีศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างชาวนครศรีฯ ร้อยละ 62.8 ยังไม่เคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญเลย เคยอ่านเพียงร้อยละ 37.2 เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญในการติดตามข่าวการร่างรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 52.1 ติดตามข่าวบ้างเป็นครั้งคราว ติดตามทุกวันร้อยละ 20.3 แต่ถึงกระนั้น ยังมีกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ9.6 ที่ไม่ได้ติดตามข่าวเลย
นอกจากนี้ จากการสำรวจเรียงประเด็นตามมาตราในหมวดสิทธิและเสรีภาพนี้ พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะเห็นด้วยในทุกมาตรา โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55 เชื่อมั่นว่า ร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้
ประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

อันดับหนึ่ง
มาตรา 26 ในประเด็นที่ระบุว่ารัฐต้องคิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีผู้แสดงความเห็นด้วยถึงร้อยละ 95.6

อันดับสอง
มีสองมาตรา ได้แก่ มาตรา 51 ประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะสุขของรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึง มีมาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในมาตรา 41 สิทธิของประชาชนในทรัพย์สินและมรดกได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 94.2

อันดับสาม
มาตรา 44 ในประเด็นที่ระบุว่าประชาชนมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานรวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงานมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 93.8
ส่วนมาตราไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ มาตรา 29 ในประเด็นที่ระบุว่า รัฐจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้เท่าที่จำเป็น มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยร้อยละ 17.8 แต่ยังมีผู้เห็นด้วยถึงร้อยละ 71.1 ซึ่งมากกว่าครึ่งมาก แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจในสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับรอลงประชามติ หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย การสำรวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)โดยการสุ่มเขตการปกครองจำนวน 7 อำเภอ จาก 23 อำเภอของ จ .นครศรีธรรมราช ทำการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในอำเภอพิปูนอำเภอลานสกาอำเภอฉวางอำเภอสิชล อำเภอชะอวดอำเภอท่าศาลาและอำเภอเมืองได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกรณีตัวอย่างจำนวน 634 ราย ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม2550 ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-08-03