ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ldquo;ทำงานอย่างไรให้มีความสุขคู่คุณธรรมrdquo; ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ